Ogłoszenie nr 500225610-N-2018 z dnia 19-09-2018 r.
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku: roboty budowlane w Spodku C w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 597974-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500183876-N-2018, 500196804-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 27687700000, ul. ul. Jana Kilińskiego  8, 15950   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 403 710, e-mail p.jac@woak.bialystok.pl, faks 857 403 719.
Adres strony internetowej (url): www.woak.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
roboty budowlane w Spodku C w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
G.220.4.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
roboty budowlane w Spodku C w należących do Zamawiającego pawilonach wystawienniczo-gastronomicznych „Spodki” w Białymstoku w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45261000-4

Dodatkowe kody CPV: 45111290-7, 45111300-1, 45113000-2, 45212312-6, 45212600-2, 45223210-1, 45331210-1, 45331221-1, 45321000-3, 45315600-4, 45312311-0, 45311100-1, 45311200-2, 45410000-4, 45421110-8, 45421131-1, 45421132-8, 45421146-9, 45421160-3, 45432130-4, 45432114-6, 45441000-0, 45442100-8, 45442200-9, 45442300-0, 45454100-5, 45453100-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 502019.57
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Budowlano-Instalacyjny Grzegorz Ozorowski
Email wykonawcy: firma@ozorowski.com.pl
Adres pocztowy: ul. Janosika 16
Kod pocztowy: 15-157
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 725543.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 725543.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1480000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych