Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500021788-N-2018 z dnia 30-01-2018 r.
Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica: Część VI – Odzież i obuwie laboratoryjne sygn. OZ/03/2017 - Dostawy odzieży roboczej, obuwia i pozostałych artykułów BHP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 635292-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500008213-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica, Krajowy numer identyfikacyjny 2754200033, ul. ul. Złotoryjska  89, 59220   Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 505 500, e-mail inwestycje.ilg@imn.gliwice.pl, faks 768 505 501.
Adres strony internetowej (url): www.imn.legnica.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: JB
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Część VI – Odzież i obuwie laboratoryjne sygn. OZ/03/2017 - Dostawy odzieży roboczej, obuwia i pozostałych artykułów BHP
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Część VI – Odzież i obuwie laboratoryjne sygn. OZ/03/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży roboczej, obuwia i pozostałych artykułów BHP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik do SIWZ nr 12 - Część VI – Odzież i obuwie laboratoryjne.3.2 Dostarczony przedmiot ma spełniać wszystkie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia wymagania, a w szczególności: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w załącznikach 7-11, b) jest fabrycznie nowy, rok produkcji zaoferowanych produktów nie może być wcześniejszy niż 2017r. c) jest wolny od wad fizycznych i prawnych, d) posiada odpowiednie atesty, certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego oraz deklaracje zgodności z normami, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa; 3.3 Zamawiany asortyment musi być dostarczony przez Wykonawcę w takim opakowaniu, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 3.4 Zamawiający poprzez ewentualne wskazanie nazw własnych elementów opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza (na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) możliwość złożenia oferty równoważnej. Poprzez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymogi określone w SIWZ oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 3.5 Oferowane produkty nie powinny zawierać substancji wyszczególnionych w Załączniku 13 - XVII REACH powinny posiadać certyfikat Oeko-Tex Standard 100 lub certyfikat zgodności (wydany przez Instytut Włókiennictwa lub inny równoważny. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia określonej przez Zamawiającego ilości sztuk, opakowań, zestawów itp. danego rodzaju produktów niezależnie od sposobu ich pakowania. 3.6 Specyfikacja rozmiarowa asortymentu towaru, wyszczególnionego w Załącznikach 7-11 zostanie przekazana Wykonawcy, każdorazowo przy zamówieniu poszczególnych partii towaru. 3.7 Do każdej partii dostaw Wykonawca zobowiązany jest dołączyć stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności z polskimi i europejskimi normami, atesty, o ile są wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz szczegółowe instrukcje użytkowania, prania i czyszczenia sortów odzieżowych. Wykonawca dostarczy zamawiającemu wyroby, które są środkami ochrony indywidualnej opisane jako ubrania i są zgodne z postanowieniami Dyrektywy rady 89/686/EWG i w określonych przypadkach z normą zharmonizowana nr PN-EN 340/530/04987 (dla środków ochrony indywidualnej, o których mowa w art. 8 pkt.3 jest identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem certyfikatu zgodności EWG wydanego przez CIOP-PIB. 3.8 Odzież musi być oznakowana zgodnie z aktualnymi normami, metką identyfikującą wyrób ( nazwa, rozmiar, materiał, sposób prania, kraj producenta). 3.9 Zamawiający wymaga szycia na wskazany w zamówieniu wymiar. 3.10 Odzież robocza (ubrania, bluzy, bezrękawniki, fartuchy) będzie opatrzona w nadruk na plecach według wzoru (Załącznik nr 14) w skali 1:1; metodą sitodruku. Odzież robocza będzie posiadać wszytą metkę personalną zawierającą numer i nazwisko użytkownika. Ponieważ odzież będzie często prana metka personalna winna być wykonana w sposób trwały. Miejsce napisu i konkretny numer będzie ustalany na bieżąco w trakcie składania zamówień. 3.11 Miejsce dostaw. Realizacja dostaw do magazynu IMN O/Legnica ul. Złotoryjska 194 w Legnicy (teren HM Legnica) następować będzie na koszt własny Wykonawcy przy użyciu jego własnych środków transportu. 3.12 Wykonawca będzie zobowiązany do rozładunku i wniesienia towaru. Wykonawca będzie zobowiązany do rozładunku i wniesienia towaru. Zamawiający pod tym zapisem miał na myśli wniesienie dostarczonego towaru do Magazynu Zamawiającego, który mieści się w oddzielnym budynku, na wysokości rampy ( prowadzą do niego 4 schodki). 3.13 Termin i warunki realizacji. Dostawy mają być realizowane regularnie w trakcie obowiązywania Umowy przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, według aktualnego zapotrzebowania przesyłanego pisemnie( faks bądź e-mail). W treści zamówienia wskazany będzie asortyment, jego ilość oraz podana zostanie odpowiednia numeracja jaką ma zostać oznakowana odzież. Wykonawca po otrzymaniu zamówienia zobowiązany jest do zwrotnego pisemnego potwierdzenia jego przyjęcia. Czas realizacji liczony jest od daty zgłoszenia zapotrzebowania do dnia dostarczenia zamówienia do magazynu IMN O/Legnica ul. Złotoryjska 194 w Legnicy (teren HM Legnica). Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia Umowy o kolejne 3 miesiące w przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę dostaw w okresie obwiązywania umowy. Ewentualne przedłużenie umowy zależy od decyzji Zamawiającego. 3.14 Kontrola jakości dostaw. W razie stwierdzenia wad lub braków dostarczonych wyrobów, Zamawiający prześle Wykonawcy reklamację. Wykonawca udzieli na nią odpowiedź w ciągu 5 dni roboczych dni od jej otrzymania. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie będzie oznaczało uznanie reklamacji. Wykonawca zobowiązuje się do wydania odpowiedniej ilości towaru wolnego od wad lub brakującego w terminie określonym dla danej części asortymentu wg Załącznika 7-12. 3.15 Wykonawca udziela min 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony towar, licząc od daty odbioru towaru przez Zamawiającego. 3.16 Wykonawca oświadczy, że przy wytworzeniu towarów stanowiących przedmiot zamówienia nie zatrudniono osób nieletnich, nie zatrudniono osób bez ich woli oraz nie zostały wobec pracowników złamane żadne prawa dotyczące poszanowania wolności i godności ludzkiej, jak również prawa do godziwego wynagrodzenia i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 18100000-0

Dodatkowe kody CPV: 18830000-6, 18141000-9, 18444000-3, 18142000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Część VI – Odzież i obuwie laboratoryjne sygn. OZ/03/2017 - Dostawy odzieży roboczej, obuwia i pozostałych artykułów BHP
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na: Dostawy odzieży roboczej, obuwia i pozostałych artykułów BHP część VI- Odzież i obuwie laboratoryjne - sygn. OZ/03/2017 - Kierownik Zamawiającego unieważnia postępowanie ww. części. Podstawą prawną jest art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2016 poz. 1020 z późniejszymi zmianami. W terminie wyznaczonym w SIWZ nie wpłynęła żadna oferta. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu (art.93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2016 poz. 1020 z późniejszymi zmianami, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w części VI .

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych