Ogłoszenie nr 500025102-N-2017 z dnia 07.09.2017 r.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku: Dostawa ubrań specjalnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525358-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
KM PSP w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 93, 21-500 Biała Podlaska
KM PSP w Chełmie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2B, 22-100 Chełm
KM PSP w Lublinie, ul. Antoniego Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin
KM PSP w Zamościu, ul. Jana Kilińskiego 62, 22-400 Zamość
KP PSP w Biłgoraju, ul. Dąbrowskiego 10, 23-400 Biłgoraj
KP PSP w Hrubieszowie, ul. Gródecka 36, 22-500 Hrubieszów
KP PSP w Janowie Lubelskim, ul. Piłsudskiego 58, 23-300 Janów Lubelski
KP PSP w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 10, 22-300 Krasnystaw
KP PSP w Kraśniku, ul. Obwodowa 1, 23-200 Kraśnik
KP PSP w Lubartowie, ul. Jana Pawła II 14, 21-100 Lubartów
KP PSP w Łęcznej, ul. Przemysłowa 18, 21-010 Łęczna
KP PSP w Łukowie, ul. Partyzantów 6, 21-400 Łuków
KP PSP w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 25, 24-300 Opole Lubelskie
KP PSP w Parczewie, ul. Piwonia 12, 21-200 Parczew
KP PSP w Puławach, ul. Lubelska 51, 24-100 Puławy
KP PSP Radzyniu Podlaskim, ul. Pomiarowa 1, 21-300 Radzyń Podlaski
KP PSP w Rykach, ul. Warszawska 25, 08-500 Ryki
KP PSP w Świdniku, Al. Lotników Polskich 2, 21-045 Świdnik
KP PSP w Tomaszowie Lubelskim, ul. Petera 7, 22-600 Tomaszów Lubelski
KP PSP we Włodawie, ul. 1000-lecia P.P. 8, 22-200 Włodawa

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku, Krajowy numer identyfikacyjny 43102933000000, ul. ul. Obwodowa  1, 23200   Kraśnik, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 843 488, e-mail rzecznik@straz.krasnik.pl, faks 818 264 157.
Adres strony internetowej (url): http://www.straz.krasnik.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Administracja zespolona
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Postępowanie nie było udzielane na zasadzie wspólnego zamówienia, każda z Komend podpisała osobną umowę z wykonawcą zamówienia.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa ubrań specjalnych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WL.2370.35.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa 134 szt. ubrań specjalnych przeznaczonych dla zamawiających w stosownych ilościach i rozmiarach. Oferowane ubrania mają być fabrycznie nowe, nieużywane i nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych; bezpieczne, kompletne i gotowe do użycia, a także muszą spełniać wymagania techniczno - funkcjonalne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 18410000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5650
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Ewa Ptak P.P.H.U. "SUBOR" Zakład Pracy Chronionej
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Towarowa 40
Kod pocztowy: 28-200
Miejscowość: Staszów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6949,50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6949,50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7749
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone przez KW PSP w Lublinie, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiających w oparciu o art. 15 ust. 2 ustawy PZP. Każda z Komend zawarła odrębną umowę na dostawę ubrań specjalnych, w odpowiedniej ilości zgodnej z SIWZ.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych