Ogłoszenie nr 510117618-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.
Gmina Jastków: Przebudowa drogi gminnej Nr 106020L na odcinku od km 0+013,64 do km 0+723,34 w miejscowości Snopków i w miejscowości Marysin oraz na odcinku od km 0+723,34 do km 1+453,48 w miejscowości Marysin

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 533629-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540076163-N-2020 540080429-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Jastków, Krajowy numer identyfikacyjny 53523800000000, ul. Panieńszczyzna ul. Chmielowa  3, 21-002  Jastków, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 020 143, e-mail przetargi@jastkow.pl, faks 815 020 144.
Adres strony internetowej (url): www.jastkow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej Nr 106020L na odcinku od km 0+013,64 do km 0+723,34 w miejscowości Snopków i w miejscowości Marysin oraz na odcinku od km 0+723,34 do km 1+453,48 w miejscowości Marysin
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UG.271.8.2020.CT
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 106020L na odcinku od km 0+013,64 do km 0+723,34 w miejscowości Snopków i w miejscowości Marysin oraz na odcinku od km 0+723,34 do km 1+453,48 w miejscowości Marysin: - roboty rozbiórkowe, - wycinkę drzew i krzewów, - wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 106020L w technologii warstw asfaltowych, - wykonanie przy krawędzi jezdni drogi gminnej nr 106020L poboczy utwardzonych kruszywem łamanym gr. 15 cm o szerokości 0,75 m, - przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 106020L z drogą gminną nr 105998L poprzez: o rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 105998L na odcinku 20 m po stronie prawej i lewej drogi gminnej nr 106020L z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, o wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym gr. 15 cm o szerokości 0,75 m, - utwardzenie gruntowych zjazdów indywidualnych i dojść do posesji kruszywem łamanym gr. 15 cm, - wykonanie ścieków krawędziowych „korytkowych” z betonowych elementów prefabrykowanych, - umocnienie skarp poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw, - umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi, - umocnienie skarp gazonami, - zabezpieczenie kabli sieci energetycznej i teletechnicznej osłonowymi rurami dwudzielnymi A120PS, - regulacja wysokościowa studzienek infrastruktury technicznej, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233000-9, 45112210-0, 45111100-9, 45111000-8, 45232000-2, 45233141-9, 45112000-5, 45233221-4, 45233290-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1750811.10
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. s.c. STAN-LUB Lubomir Bujała Stanisław Maliborski
Email wykonawcy: firma@stanlub.com.pl
Adres pocztowy: ul. Lubelska 38
Kod pocztowy: 24-200
Miejscowość: Bełżyce
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1077314.37
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1077314.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2189400.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych