Ogłoszenie nr 500289700-N-2018 z dnia 04-12-2018 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 640603-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0057.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania: Zadanie nr 1: Malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Morcinka 9 a, b w Rybniku Zadanie nr 2: Malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Morcinka 13 a, b w Rybnik. Zakres robót (dotyczy zadania 1-2): 1) wymiana istniejących opraw oświetleniowych na nowe ledowe, 2) montaż instalacji domofonowej, 3) wymiana przełączników schodowych lub krzyżowych, 4) wymiana przycisków dzwonkowych, 5) wymiana drzwi do piwnicy, 6) zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, 7) przygotowanie powierzchni do malowania z poszpachlowaniem nierówności powierzchni tynku, zmycie starej farby, 8) malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, 9) malowanie farbami olejnymi lamperii, 10) malowanie farbą olejną parapetów, 11) malowanie farba olejną cokołów, 12) malowanie farba olejną balustrad, 13) mycie po robotach malarskich, posadzek, schodów, 14) usunięcie z budynku gruzu, 15) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (materiały z rozbiórki należy składować tylko w przeznaczonym do tego celu kontenerze i wywozić na bieżąco). Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45442100-8

Dodatkowe kody CPV: 45410000-4, 45262500-6, 45311200-2, 45311100-1, 45421000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Morcinka 9 a, b w Rybniku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 37288.38
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany Malarstwo Tapeciarstwo Marian Adamczyk
Email wykonawcy: marian.adamczyk@onet.pl
Adres pocztowy: ul. Długa 85 c
Kod pocztowy: 44-200
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 32497.49
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32497.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 125000.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Morcinka 13 a, b w Rybniku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 37418.69
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany Malarstwo-Tapicerstwo Marian Adamczyk
Email wykonawcy: marian.adamczyk@onet.pl
Adres pocztowy: ul.Długa 85 c
Kod pocztowy: 44-200
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33718.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33718.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 125000.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych