Ogłoszenie nr 510177942-N-2020 z dnia 16-09-2020 r.
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu pomieszczeń budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 88 – SOI Opole

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krajowy numer identyfikacyjny 24076379800000, ul. ul. Gen. Andersa  47, 44-121  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 261111371, e-mail 4wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl, faks 261111232.
Adres strony internetowej (url): https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Wojskowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu pomieszczeń budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 88 – SOI Opole
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
4WOG-1200.2712.93.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu pomieszczeń budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 88 – SOI Opole • Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 • projekt umowy- załącznik nr 3. A. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności polegające na realizacji przedmiotu zamówienia pracy. B. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. Z zastrzeżeniem, że wykonawca nie może powierzyć wykonania całego zamówienia podwykonawcom.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71021000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Po przedstawieniu informacji związanej z zakresem przedmiotu zamówienia, strony ustaliły , że w związku z przekroczeniem znacznym ceny zaproponowanej przez Wykonawcę środków na realizację zamówienia oraz przekroczeniem terminu realizacji zamówienia, a także brakiem możliwości negocjacji umowy, nie ma możliwości zawarcia ważnej umowy, która nie podlegałaby unieważnieniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie prowadzone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, in nie zastały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W postępowaniu nr 4WOG.1200.2712.71.2020 (ogłoszenie o zmówieniu nr 567853-N-2020 z dnia 29.07.2020r.) do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta dla zadania dot. ww. zamówienia.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych