Ogłoszenie nr 510131135-N-2019 z dnia 28.06.2019 r.
Miejska Biblioteka Publiczna: „Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt będzie dofinansowany na podstawie Umowy nr 00051-6523.2-SW1210060/18 pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Miejską Biblioteką Publiczną w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 6.11.2018 r. ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538871-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540083760-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejska Biblioteka Publiczna, Krajowy numer identyfikacyjny 27058137000000, ul. ul. Niepodległości  , 43-502  Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 215 20 01, e-mail mbp@mbp.czechowice-dziedzice.pl, faks 32 718 67 55.
Adres strony internetowej (url): www.mbp.czechowice-dziedzice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Upowszechniania Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MBP-PW- 25/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót ziemnych i budowlanych związanych z realizacją zadnia pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego” na działkach nr 1614 oraz 1607. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje m.in.: wykonanie niwelacji terenu w obrębie działki, nawierzchni trawiastych, nawierzchni utwardzonej placu i chodników, urządzenie placu zabaw, montaż ławki terenowej z trejażem, montaż ławek, stołów parkowych z siedziskami, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic i zewnętrznych paneli wystawowych, słupków grodzących, odwodnienie placu utwardzonego, budowę podziemnego zbiornika retencyjnego wody deszczowej, wykonanie oświetlenia oraz wykonanie i przekazanie oklauzulowanej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa, - załącznik nr 8 do SIWZ – przedmiar robót (opracowanie pomocnicze), - załącznik nr 9 do SIWZ - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - załącznik nr 10 do SIWZ – projekt umowy które stanowią integralną cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Projekt będzie dofinansowany na podstawie Umowy nr 00051-6523.2-SW1210060/18 pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Miejską Biblioteką Publiczną w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 6.11.2018 r. ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Uwaga: Przedstawione w wyżej wymienionych dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w wyżej wymienionych dokumentach norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dla osiągniecia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez Projektanta i Zamawiającego. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji robót. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie) były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Obowiązek zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę dotyczy w szczególności zakresu robót obejmującego: - roboty ziemne. Wymóg ten nie dotyczy osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Po zawarciu umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa wyżej realizujących prace objęte niniejszą umową. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących prace objęte umową. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy – załącznik nr 10 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-9

Dodatkowe kody CPV: 45262300-4, 45111291-4, 45112711-2, 45260000-7, 45316100-6, 45310000-3, 45231300-8, 45111200-0, 45232400-6, 45232410-9, 45232411-6, 45232130-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 473619.10
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F.H.U. Beskid-Bruk Paweł Kłaptocz
Email wykonawcy: biuro@beskid-bruk.pl
Adres pocztowy: ul. Mazańcowicka 98 A
Kod pocztowy: 43-502
Miejscowość: Czechowice – Dziedzice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1164999.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1164999.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1186892.92
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych