Ogłoszenie nr 510075772-N-2019 z dnia 17-04-2019 r.
Akademia Morska w Szczecinie: Dostawa sukcesywna artykułów spożywczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 527676-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Morska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14512900000000, ul. Wały Chrobrego  1-2, 70-500  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575.
Adres strony internetowej (url): www.am.szczecin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Publiczna Uczelnia Wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sukcesywna artykułów spożywczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AG-AS/262-4/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna artykułów spożywczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie - zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SIWZ. 2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, w oryginalnych opakowaniach, zawierające logo i nazwę producenta na etykiecie zwyczajowo stosowanej przez producenta w obrocie towarowym, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Artykuły spożywcze muszą być świeże, z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż 6 miesięcy od daty dostawy, powinny być w estetycznych opakowaniach, zamkniętych fabrycznie, bez zanieczyszczeń oraz obcych zapachów i smaków, bez fizycznych uszkodzeń dyskwalifikujących produkty ( tzn. uszkodzone opakowanie i zamknięcie). 3. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech jakościowych oraz standardów. 4. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. 5. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w Załączniku nr 1a do SIWZ ilości zamawianego przedmiotu zamówienia są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmniejszeniu, nie więcej niż 20% zamawianej ilości towaru, w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego, z jednoczesnym zachowaniem cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8

Dodatkowe kody CPV: 15321100-5, 15321600-0, 15322100-2, 15981000-8, 15981200-0, 15820000-2, 15821200-1, 15980000-1, 15831200-4, 15812100-4, 15510000-6, 15842300-5, 15860000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 23022.12
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F.H.U. CHEM-AJ S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka
Email wykonawcy: chemaj.szczecin@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Starkiewicza 1A
Kod pocztowy: 70-112
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 26742.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26742.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26742.95
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych