Ogłoszenie nr 500307810-N-2018 z dnia 28-12-2018 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania p.n. Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 653715-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania p.n. Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0065.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku niezbędnej Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz uzyskania pozwolenia na budowę instalacji gazowej. Charakterystyka ogólna obiektu Budynek z końca XIX w wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, dach drewniany czterospadowy, kryty gontem bitumicznym, o kubaturze 1500,00 m 3 , pow. użytkowa budynku 216 m2 W budynku znajdują się pomieszczenia „Harcówki” oraz sklepu . Budynek posiada ogrzewanie c.o. zasilane kotłem węglowym. Wymagany zakres opracowania: W zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: 1) inwentaryzacja budowlana budynku, 2) audyt energetyczny dla budynku, 3) projekt wykonawczy termomodernizacji budynku na podstawie Warunków Technicznych obowiązujących od 2021r ( WT 2021) wraz z projektowaną charakterystyką energetyczną budynku obejmujący: a) docieplenie ścian zewnętrznych wraz z naprawą hydroizolacji ścian piwnic: b) docieplenie stropów nad piwnicą i nad parterem. c) wymiana stolarki okiennej drewniane, z PVC, drzwi wejściowych do Harcówki i witryn sklepowych i drzwi wejściowych i bocznych do sklepu. d) elementy małej architektury jak opaska wokół budynku,, balustrady itp., e) kolorystyka elewacji, f) przedmiar robót, g) kosztorys inwestorski, h) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 4) projekt wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji c.o. wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 5) projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z doborem kotła gazowego, obejmujący dobór i lokalizację kotła gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania, 6) przedmiary robót, 7) kosztorysy inwestorskie, 8) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 9) zbiorcze zestawienie kosztów, 10) harmonogram wykonania robót. Dokumentacja projektowa powinna składać się z: 1) projektu wykonawczego docieplenia budynku - 4 egz., 2) audytu energetycznego budynku - 2 egz., 3) projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji c.o. - 4 egz., 4) projektu budowlanego instalacji gazu - 5 egz. wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, 5) kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże - 2 egz., 6) przedmiaru robót z podziałem na branże - 2 egz., 7) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz., 8) harmonogramu robót - 1 egz. Ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf lub w wersji edytowalnej ( w przypadku deklaracji wykonawcy o dostarczeniu zamawiającemu takiej ) odpowiednio pogrupowane i opisane). Zakres prac niezbędnych do projektowania: 1) przeprowadzenie wizji na obiekcie, 2) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, 3) uzyskanie danych do projektowania w tym opinii kominiarskiej, Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz uzyskanie warunków dostaw gazu z Rozdzielni gazu, 4) konsultowanie rozwiązań projektowych z Zamawiającym, 5) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności: a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b) instalacji elektrycznych. c) architektonicznej, d) konstrukcyjno-budowlanej. Projekt winien zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentację należy złożyć Zamawiającemu w celu dokonania jej sprawdzenia. Termin sprawdzenia dokumentacji 7 dni od daty jej złożenia. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Po zawarciu umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do przeprowadzenia wizji i pomiarów w pomieszczeniach budynku oraz do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień (PSG sp. z o.o Rejon Dystrybucji Gazu Rybnik, Miejski Konserwator Zabytków, Wydział Architektury Urzędu Miasta Rybnika). Wykonawca zobowiązany jest do pełnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia. Nadzór obejmuje branżę konstrukcyjno-budowlaną, branżę instalacyjną gazową, c.o., elektryczną i polega na: 1) sporządzaniu zastępczych rozwiązań projektowych (ujawnionych rozbieżności między stanem faktycznym a projektowanym), 2) bieżącym konsultowaniu problemów powstałych w trakcie realizacji projektu, 3) udziale w cyklicznych spotkaniach wykonawców z inspektorami, 4) ocenie poprawności i jakości prowadzonych robót oraz ich zgodności z rozwiązaniami zawartymi w projekcie. Czynności nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę w terminie trzech dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby w formie pisemnej, faksowej lub elektronicznej. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy wykonania wewnętrznej instalacji c.o. i gazu oraz termomodernizacji ścian i stropów i nie wpływa na zmianę cech funkcjonalno - użytkowych budynku. Wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29 - 30 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, 2) dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, 3) forma i teść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przedmiot zamówienia należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów tzn.: 1) Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., 2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Warunki techniczne obowiązujące od 2021 r., 4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71221000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 19024.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Projektowo Budowlana "ARKON" Krzysztof Nowak
Email wykonawcy: arkonbud@op.pl
Adres pocztowy: ul. Wawelska 9/9
Kod pocztowy: 44-217
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 21771.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17097.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 48954.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych