Ogłoszenie nr 510424802-N-2021 z dnia 26.03.2021 r.
Gmina Dąbrowa: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" III postępowanie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 599707-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dąbrowa, Krajowy numer identyfikacyjny 53141304700000, ul. ul. ks. prof. J. Sztonyka  56, 49-120  Dąbrowa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 464 10 10, e-mail fundusze@gminadabrowa.pl, faks 0-77 464 10 10.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gminadabrowa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" III postępowanie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IR.271.17.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadanie pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczowie, gmina Dąbrowa" III POSTĘPOWANIE, przy ul. Opolskiej nr działki 541/2, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) - dokument stanowiący załączniki do niniejszej Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 2) Zadanie polega na wykonaniu m.in. następującego zakresu prac: a)Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU); b)Wykonanie robót budowlanych - zgodnie z PFU - w zakresie m.in.:1. roboty przygotowawcze (w tym wywiezienie i zagospodarowanie powstałych odpadów), 2. utwardzenie terenu kostką betonową, 3.ogrodzenie terenu PSZOK wraz z bramą przesuwną, 4. podłączenie infrastruktury sieciowej (wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej), 5.system odwodnienia placu (instalacja odciekowa bądź podłączenie do kanalizacji deszczowej, w zależności od uzyskanych warunków), 6. zakup i podłączenie kranu i umywalki zewnętrznej dla użytkowników PSZOK. c)Zakup, transport i montaż wyposażenia dla PSZOK, zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Uwagi do przedmiotu zamówienia: Inwestycja obejmuje budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca inwestycji zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, decyzji, pozwoleń, zezwoleń, mając na uwadze zamierzony cel i funkcje planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca przed złożeniem dokumentacji projektowej w celu uzyskania niezbędnych decyzji, pozwoleń, zezwoleń itp. na prowadzenie robót budowlanych, winien uzyskać od Zamawiającego akceptację opracowanej dokumentacji. Zasilenie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy i jest jego kosztem. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, to ma to charakter jedynie orientacyjny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych, spełniające wymagania Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać/ uzasadnić ową równoważność. Szczegółowy zakres prac i wymagania zawiera Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU). 3)Zadanie obejmuje dodatkowo: ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji zadania, opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego, opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysem powykonawczym, organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, próby i odbiory z udziałem użytkownika, inwestora i wymaganych instytucji. 4)Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 79421200-3, 71221000-3, 71242000-6, 45232410-9, 45220000-5, 45222000-9, 45222100-0, 45213270-6, 45230000-8, 45231000-5, 45231400-9, 45231300-8, 45300000-0, 45311000-0, 45315100-9, 45315300-1, 45330000-9, 45331000-6, 45400000-1, 74200000-1, 74230000-7, 74232000-4, 42900000-5, 71222000-0, 71320000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45112700-2, 31500000-1, 31520000-7, 34928500-3, 45233130-9, 45233140-2, 42923000-2, 42923100-3, 42923110-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 747863.54
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EUROBRUK Marcin Wdowikowski
Email wykonawcy: eurobruk@interia.pl
Adres pocztowy: Reńska Wieś 24, 48-314 Pakosławice
Kod pocztowy: 48-314
Miejscowość: Reńska Wieś
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 990000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 879597.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1104540.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych