Ogłoszenie nr 500074475-N-2017 z dnia 13.12.2017 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podziałem na zadania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 611486-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podziałem na zadania
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0056.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania i termomodernizacji budynków w dzielnicy Boguszowice, niezbędnej Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie instalacji grzewczej gazowej. Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71221000-3

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Patriotów 20 a, b, ul. Patriotów 22 a, b, c, ul. Kuboszka 5 a, b, c, d, ul. Lompy 15 a, b, c, d, ul. Lompy 14 a, b, c, d, e, ul. Lompy 12 a, b, c, d, ul. Lompy 6 a, b, c, d, ul. Pierwszej Brygady 1 a, d, c, d, ul. Dr Rostka 1 a, b, c, Dr Rostka 2 a, b, c, ul. Kadetów 3 a, b, c, d
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 183069.97
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ARGOX Sp z.o.o.
Email wykonawcy: argox@poczta.fm
Adres pocztowy: ul. Dalanowska 46/59
Kod pocztowy: 03-556
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 129978.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 129978.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 596550.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 1 a, b, ul. Patriotów 9 a, b, c, ul. Patriotów 14 a, b, c ,d, ul. Patriotów 8 a, b, c, Patriotów 10 a, b, ul. Patriotów 12 a, b, c, ul. Śniadeckiego 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 116395.15
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Pracownia Audytorska Sp. z. o.o.
Email wykonawcy: pracowniaaudytorska@o2.p
Adres pocztowy: ul. Żabia 34
Kod pocztowy: 27-400
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 67809.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67809.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 265188.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Kadetów 4 a, b, c ,d, ul. Kadetów 6 a, b, c, d, e, ul. Patriotów 6 a, b, ul. Patriotów 4 a, b, c
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 75828.02
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ARGOX Sp. z o. o.
Email wykonawcy: argox@poczta.fm
Adres pocztowy: ul. Dalanowska 46/59
Kod pocztowy: 03-566
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 62000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 60073.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 166050.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych