Ogłoszenie nr 500185355-N-2018 z dnia 06.08.2018 r.
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji: Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / - RIT Subregionu Południowego Oś priorytetowa : V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Działanie: 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa Poddziałanie : 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 577020-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500145903-N-2018, 500153178-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Krajowy numer identyfikacyjny 24023691700000, ul. ul. Ks. A. Janusza  6, 43410   Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 693 654, e-mail gzwik@zebrzydowice.pl, faks 324 693 654.
Adres strony internetowej (url): www.gzwik.zebrzydowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GZWiK.271.4.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice i obejmuje: - budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej przy ul. Bławatkowej w Kończycach Małych (roboty ziemne i montażowe) - modernizację kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice w zakresie renowacji istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową - zakup i montaż tablic informacyjnych. 1) Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej przy ul. Bławatkowej w Kończycach Małych (roboty ziemne i montażowe) Zakłada montaż systemu kanałów o łącznej długości 1.678,60mb (sieć) oraz 117,90 mb przyłączy kanalizacyjnych do budynków oraz budowę pompowni ścieków. Sieć kanalizacyjna przebiegać będzie przez działki obrębu Kończyce Małe, (częściowo na obszarze aglomeracji Kończyce a częściowo poza aglomeracją). Inwestycja zakłada budowę 18 nowych przyłączy kanalizacyjnych. Na sieć kanalizacji składają się: • kanały grawitacyjne o dł. 1451,60 mb wykonane z: - rur przewod. PVC-U „S” SDR 34 SN 8; Dz 200x5,9mm - o długości 757,0mb; - rur przewod. PVC-U „S” SDR 34 SN 8; Dz 160x4,7mm – o długości 552,1mb; - rur przewod. HDPE 100 RC SDR 17 Dz 160x9,5mm – o długości 142,5mb • kanały tłoczne o długości 227,00 m wykonane z rur przewodowych HDPE 100 RC SDR 17 Dz 90x5,4mm. • przepompownia ścieków Dn 1500 z wyposażeniem, •studnie kanalizacyjne betonowe Dn 1000mm (z betonu C 35/45) • studnia rozprężna Dn 1000 mm z filtrem podwłazowym z wkładem węglowym, • studnie kanalizacyjne z PP Dn 800mm, • studnie kanalizacyjne z PP Dn 600mm, • studnie kanalizacyjne z PP Dn 42 mm. Przyłącza kanalizacyjne dł. 117,90mb z wykonane będą z rur przewodowych PVC-U „S” SDR 34 SN 8; Dz 160x4,7mm. Planuje się także roboty dot. odtworzenia nawierzchni drogowych. Odbiornikiem ścieków będzie istniejąca kanalizacja sanitarna Dn 200 mm znajdująca się przy ul. Staropolskiej w Kończycach Małych. Przejścia kanałów przez ściany studni bet. wykonane zostaną szczelnie - w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. Pompownia ścieków umieszczona zostanie w prefabrykowanej studni Dn 1500 wykonanej z polimerobetonu. Maksymalny godzinowy dopływ ścieków -5,05m3/h. W skład wyposażenia przepompowni wchodzą 2 pompy (zasilane silnikiem do pracy w zanurzeniu). Moc znamionowa pompy - 2,0 kW. Średnica zbiornika przepompowni i jej wysokość wynoszą kolejno 1500 mm oraz 4050 mm. Na terenie przepompowni zainstalowana zostanie szafa sterująca układu dwupompowego wykonana z tworzywa sztucznego (stopień ochrony IP66), odporna na promieniowanie UV. Szafa sterująca posiadać ma Europejski Certyfikat Jakości CE oraz pełny raport z badań kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 2004/108/WE. 2) Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice w zakresie renowacji istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową Modernizacją kanalizacji sanitarnej objęte zostaną trzy odcinki, zlokalizowane w obrębie Zebrzydowic Dolnych (rejon ulic: Asnyka, J. Słowackiego, Kochanowskiego, ks. A Janusza, Orzeszkowej, Topolowej, Rzecznej, Wyzwolenia) oraz Kończyc Małych (rejon ul. Chmielnej). Łączna długości odcinków poddanych modernizacji – 3024 mb, w tym: • odcinek kanalizacji o długości 1507,0 mb, na który składają się rury o średnicy 500 mm (1448,0 mb) oraz śr. 400 mm (59,0 mb), • odcinek o długości 90 mb (śr. 200 mm), • odcinek o długości 1427,0 mb, na który składają się rury o średnicach 400mm (765,0 mb); 380 mm (86,0 mb) oraz 300mm (576,0 mb). Renowacja istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej zostanie przeprowadzona metodą bezwykopową, poprzez: • wstępne udrażnianie kanałów strumieniem wody o wysokim ciśnieniu, • czyszczenie mechaniczne kanałów – frezowanie i szczotkowanie, • udrażnianie końcowe, mające na celu usunięcie pozostałości po czyszczeniu mechanicznym, • inspekcja telewizyjna przed instalacją wykładziny CIPP, • montaż wykładziny CIPP utwardzanej promieniowaniem UV, • prace po wykonaniu instalacji - inspekcja CCTV oraz testy. Zakres prac, które należy dodatkowo ująć w wycenie: • Opracowanie na czas prowadzenia robót, które spowodują utrudnienia ruchu, projektu zmiany organizacji ruchu, który musi być zatwierdzony przez zarządzającego ruchem • Zamawiający zastrzega, że podczas prac związanych z renowacją kanalizacji nie może nastąpić żadna emisja styrenu do kanalizacji sanitarnej / do kanału włączonych jest szereg odbiorców usług / • Budowę rurociągów tymczasowych oraz przepompowanie ścieków na czas prowadzenia prac, bądź transport ścieków beczkowozami, w sposób zapewniający ciągłość odbioru ścieków z nieruchomości położonych powyżej naprawianych odcinków kanalizacji • Każdy odcinek powinien być poddany inspekcji TV w celu sprawdzenia jakości stopnia jego oczyszczenia, wielkości ubytków, pęknięcia ścianek, inwentaryzacji przykanalików. Ocenę stopnia oczyszczania dokonuje się za pomocą kamery TV / stopień oczyszczenia powierzchni kanału, wielkość ubytków, pęknięcie ścianek, inwentaryzacja przykanalików /. • Wszystkie osady muszą być zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska w przypadku transportu beczkowozami zamawiający przyjmie je na oczyszczalni ścieków. • Przy wykonaniu renowacji kanalizacji należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z PN-EN 1610 STUDNIE Naprawę studni rewizyjnych poprzez naniesienie powłok reprofilująco –zabezpieczających na ściany studni, zabudowanie nowych stopni włazowych – rdzeń ze stali nierdzewnej, pełna otulina plastikowa antypoślizgowa zgodnie z wymaganiami PN-EN- 13101 oraz odtworzenie kinet w ich dnie. Do wykonania prac związanych z naprawą studzienek rewizyjnych należy zastosować chemię budowlaną w postaci specjalnej, modyfikowanej zaprawy mineralnej / wiążącej na bazie cementu siarczanoodpornego C3A-0 /. Zaprawa ta musi charakteryzować się następującymi cechami: • Szybko sprawny materiał na bazie cementu siarczanoodpornego / C3A-0 / • Odporność chemiczna: klasa agresji środowiska XA3 wg PN-EN 206-1 tab. 2 • Odporność na wysolenia soli siarczanowych • Przyczepność do podłoża 1,5 MPa • Musi być odporna na ścieranie • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 40 MPa • Powinna być wodoszczelna w tym dla wody pod zwiększonym ciśnieniem 3) Zakup i montaż tablic informacyjnych Zadanie obejmuje również zakup i montaż tablic informacyjnych (6 szt) o wymiarach 80 cm x 120 cm oznakowanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji /link do strony: http://rpo.slaskie.pl/dokument/podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_programow_polityki_spojnosci_2014_2020_w_zakresie_informacji_i_promocji_21_lipca_2017_r oraz Księdze Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (KIW) (Grudzień 2017) -/link do strony: http://rpo.slaskie.pl/dokument/ksiega_identyfikacji_wizualnej_znaku_marki_fundusze_europejskie_i_znakow_programow_polityki_spojnosci_na_lata_2014_2020_kiw_grudzien_2017 W 2018 r ustala się przerób do wartości 1.036.751,01 zł
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45232400-6

Dodatkowe kody CPV: 45232410-9, 45100000-8, 45231300-8, 45111000-8, 45233220-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3098687.34
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: FHU INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J.
Email wykonawcy: biuro@instbud.eu
Adres pocztowy: Nieznanowice 50
Kod pocztowy: 32-420
Miejscowość: Gdów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: INSTBUD Sp. z o.o. - partner
Email wykonawcy: biuro@instbud.eu
Adres pocztowy: Nieznanowice 50
Kod pocztowy: 32-420
Miejscowość: Gdów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5119689.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5119689.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5119689.48
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Podwykonawca: Część zakresu renowacyjnego - Firma PPUH AKWA Zabrze

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych