Ogłoszenie nr 510400159-N-2021 z dnia 12.01.2021 r.
Gmina Rudniki: Usługi publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Rudniki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 770569
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540558785

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rudniki, Krajowy numer identyfikacyjny 15139858600000, ul. Wojska Polskiego  12A, 46-325  Rudniki, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 35-95-072, e-mail przetargi@rudniki.pl, faks 343 595 013.
Adres strony internetowej (url): www.rudniki.pl; www.bip.rudniki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Rudniki
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Or.271.11.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na liniach komunikacji gminnej na terenie gminy Rudniki, rocznie w wielkości średni 52 215,40 wkm z możliwością zastosowania prawa opcji zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia maksymalnie o +/-10% wkm. 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych a) Linia Nr 1: Borek - Bobrowa - Cieciułów - Jaworzno - Julianpol – Mirowszczyzna b) Linia Nr 2: Jelonki - Żytniów - Chwiły - Faustianka - Porąbki - Kuźnica – Łazy – Młyny - Rudniki c) Linia Nr 3: Rudniki - Janinów - Odcinek – Dalachów d) Linia Nr 4: Bobrowa - Cieciułów - Żytniów – Rudniki e) Linia Nr 5: Mirowszczyzana - Młyny – Rudniki 2. Dzienna liczba kursów wynosi: 1) Linia Nr 1: Borek - Bobrowa - Cieciułów - Jaworzno - Julianpol – Mirowszczyzna kursuje w dni nauki szkolnej (S) – 2 kursy (to znaczy tam i z powrotem) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt (D) - 2 kursy (tzn. tam i z powrotem) 2) Linia Nr 2: Jelonki - Żytniów - Chwiły - Faustianka - Porąbki - Kuźnica – Łazy – Młyny - Rudniki kursuje w dni nauki szkolnej (S) – 2 kursy (tzn. tam i z powrotem) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt (D) - 2 kursy (tzn. tam i z powrotem) 3) Linia Nr 3: Rudniki - Janinów - Odcinek – Dalachów kursuje w dni nauki szkolnej (S) – 2 kursy (tzn. tam i z powrotem) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt (D) - 2 kursy (tzn. tam i z powrotem) 4) Linia Nr 4: Bobrowa - Cieciułów - Żytniów – Rudniki kursuje w dni nauki szkolnej (S) – 2 kursy ( tzn. tam i z powrotem) 5) Linia Nr 5: Mirowszczyzna - Młyny – Rudniki kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt (D) - 2 kursy ( tzn. tam i z powrotem) 3. Przewidywane godziny odjazdów 1) Borek - Bobrowa - Cieciułów - Jaworzno - Julianpol – Mirowszczyzna Wg rozkładu jazdy: Borek 720 D; 1400 S Mirowszczyzna 1245 D; 1435 S Szacunkowa wielkość zadania wyrażona w wozokilometrach/rok – 17 107,20 2) Jelonki - Żytniów - Chwiły - Faustianka - Porąbki - Kuźnica - Łazy – Młyny - Rudniki Wg rozkładu jazdy: Jelonki 720 D 1405 S Rudniki 1245 D 1435 S Szacunkowa wielkość zadania wyrażona w wozokilometrach/rok – 15 724,80 3) Rudniki - Janinów - Odcinek – Dalachów Wg rozkładu jazdy: Rudniki 730 D 1420 S Dalachów 1255 D 1445 S Szacunkowa wielkość zadania wyrażona w wozokilometrach/rok – 11 491,2 4) Bobrowa - Cieciułów - Żytniów – Rudniki Wg rozkładu jazdy: Bobrowa 640 S Rudniki 1540 S Szacunkowa wielkość zadania wyrażona w wozokilometrach/rok – 4 413,20 5) Mirowszczyzna - Młyny – Rudniki Wg rozkładu jazdy: Mirowszczyzna 755 D Rudniki 1230 D Szacunkowa wielkość zadania wyrażona w wozokilometrach/rok – 3 479,0 2. Dopuszcza się – w uzasadnionych przypadkach – zmianę przebiegu linii komunikacyjnej, której przebieg określono w punkcie 1, na zasadach określonych w umowie. 3. Dopuszcza się – w uzasadnionych przypadkach i na zasadach określonych w umowie – zmianę w zakresie przystanków. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy dany przystanek został wyłączony z użytkowania lub jego właściciel (zarządzający) odmówił uzgodnienia zasad korzystania z danego obiektu. 4. Minimalna liczba miejsc siedzących (łącznie z kierowcą) w każdym autobusie skierowanym do realizacji zamówienia: co najmniej 20. 5. Szacowaną pracę eksploatacyjną, na linii komunikacyjnej, o której mowa w punkcie 1, przedstawi tabela stanowiąca załącznik nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia. 6. Maksymalny koszt świadczenia usług przewozowych na linii komunikacyjnej, o której mowa w punkcie 1, z podziałem na Okresy Rozliczeniowe, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia ( informacja zostanie uzupełniona na potrzeby przygotowania umowy z wybranym Wykonawcą). 7. Rekompensatę Całkowitą, za świadczenie usług na liniach komunikacyjnych, o których mowa w punkcie 1, z podziałem na Okresy Rozliczeniowe, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1c do opisu przedmiotu zamówienia ( informacja zostanie uzupełniona na potrzeby przygotowania umowy z wybranym Wykonawcą). 8. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia / zmniejszenia zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wozokilometrów do 10 % szacowanych ( prognozowanych) kilometrów objętych zamówieniem podstawowym na warunkach zawartej umowy dla zamówienia podstawowego. Zaistnienie okoliczności, o której mowa wyżej, spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu tej umowy. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia potrzeby zwiększenia lub zmniejszenia ilości wozokilometrów. Do rozliczenia zamówienia w ramach prawa opcji będzie stosowana cena za 1 wzkm wynikająca z kalkulacji cenowej wykonawcy do zamówienia podstawowego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.: kierowanie autobusami w trakcie realizacji przewozu osób na liniach 1,2,3,4,5 zwane dalej „pracownikami”, w okresie realizacji niniejszej umowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm. )– szczegółowo opisany w pkt 23 SIWZ. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 10. Usługa transportu zbiorowego będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust.5 ustawy Pzp.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60112000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 229747.76
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ABX2bus Milena Bem
Email wykonawcy: abx2bus@o2.pl
Adres pocztowy: Jaworzno Bankowe 75
Kod pocztowy: 46-325
Miejscowość: Rudniki
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 275697.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 275697.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 275697.32
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych