Ogłoszenie nr 510177950-N-2020 z dnia 16-09-2020 r.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich: Modernizacja podłogi sali gimnastycznej ZSP Nr 1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 573052-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich, Krajowy numer identyfikacyjny 29168088000000, ul. Stanisława Staszica  5, 26-200  Końskie, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413726221, e-mail zsp1kon@gmail.com, faks 413726941.
Adres strony internetowej (url): http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl/zsp1_zamowienia_publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja podłogi sali gimnastycznej ZSP Nr 1
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZSP.262.2.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji podłogi sali gimnastycznej ZSP Nr 1 w Końskich tj. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. ilość Zerwanie parkietu wraz z utylizacją m2 275 Demontaż ślepej podłogi wraz z konstrukcją i jej utylizacja m2 275 Niwelacja gruntu piaskiem z zagęszczeniem m3 150 Wykonanie podbudowy cementowej (tzw. chudy beton – beton wytrzymałość B-15, grubość 10 cm), m2 275 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej poprzez zastosowanie folii polietylenowej gr. 0,2mm - oraz styropianu posadzkowego EPS 100 gr 100mm, m2 275 Podkład cementowy gr 80mm w klasyfikacji obiektowej o parametrach wytrzymałościowych B25 , C20 ze zbrojeniem rozproszonym m2 275 Wygładzenie podkładu poprzez zastosowanie masy szpachlowej gr. do 8mm m2 275 Dostawa i montaż wykładziny sportowej zgodnie ze specyfikacją poprzez przyklejenie na całej powierzchni klejem dyspersyjnym oraz zgrzaniem sznurem spawalniczym w miejscu łączeń m2 275 Dostawa i montaż listew przypodłogowych lub cokołu z wykładziny mb 70 Malowanie linii boisk farbą dwuskładnikową poliuretanową tiksotropową szt 4 Dane techniczne wykładziny: • Klasyfikowana wg. EN 14904: P1 • Grubość całkowita EN ISO 24346: nie mniej niż 6.2mm • Grubość warstwy użytkowej EN 429: nie mniej niż 0.70mm • Masa całkowita EN ISO 23997:nie mniej niż 3950 g/m2 • Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem: TopClean xp • Wyrób trudno zapalny/klasa reakcji na ogień: Cfls1 • Współczynnik tarcia EN 13036-4: nie więcej niż 88 • Amortyzacja uderzeń EN 14808: minimum 27% • Odkształcenie pionowe EN 14809: nie więcej niż 1.3mm (P1) • Pionowe odbicie piłki EN 12235: nie mniej niż 99% • Współczynnik połysku EN ISO 2813: nie więcej niż 14.40 • Odporność na wgniecenia EN 1516: max ≤0.10 mm • Odporność na ścieranie EN ISO 5470-1:nie więcej ni z ≤ 1g • Odporna na obciążenia toczne EN 1569: nie więcej niż ≤ 0,50 mm • Poprawa akustyki NFS 31-074: Klasa A co najmniej ≤ 65dB 2.3 Ilekroć w dokumentacji przetargowej przywołany jest konkretny materiał, wyrób lub urządzenie danej firmy należy to traktować jako wytyczną techniczno-jakościową i dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, wyrobów lub urządzenia - równoważnych o parametrach nie gorszych niż przywołane. Dotyczy to wszystkich branż wymienionych w dokumentacji przetargowej. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi, dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach 2.4 Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający żąda, aby na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca skierował do wykonywania zamówienia osoby na stanowiskach robotniczych wykonujące prace, instalacyjne, montażowe, zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). 2.4.1. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) prace demontażowe, montażowe 2.4.2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 2.4.2.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. a) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w szczególności jednego z wymienionych dokumentów, tj oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, innych dokumentów - zawierających informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym dane osobowe w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia z nim umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika. Pozostałe informacje wynikające z przedstawionych dokumentów, powinny zostać zanonimizowane. b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 2.4.2.1 a) SIWZ wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 PLN. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 2.4.2.1 a) SIWZ lub zmiany sposobu zatrudnienia osób, zamawiający ma prawo od umowy odstąpić. 2.5 Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych zostały zawarte w dokumentacjach projektowych,. 2.6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 1) Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielnie zamówienia. 3) Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d ustawy. 2.7 Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111100-9, 45432110-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 98373.99
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa PRESTO, 26-200 Końskie,
Email wykonawcy: tomek@presto.info.pl
Adres pocztowy: Pomorzany 65A
Kod pocztowy: 26-200
Miejscowość: Końskie
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 121493.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 121493.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 221400.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych