Ogłoszenie nr 510174386-N-2019 z dnia 21.08.2019 r.
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota: Część I. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZLO Warszawa – Ochota; Część II. Dostawa materiałów do sterylizacji dla SZPZLO Warszawa – Ochota.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 573752-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, Krajowy numer identyfikacyjny 10202670000000, ul. ul. Szczęśliwicka  36, 02-353  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 228 853, e-mail zamowienia@szpzlo-ochota.pl, faks 228 231 219.
Adres strony internetowej (url): www.szpzlo-ochota.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Część I. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZLO Warszawa – Ochota; Część II. Dostawa materiałów do sterylizacji dla SZPZLO Warszawa – Ochota.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-2511-02-GK/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Część I. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZLO Warszawa – Ochota 1) KOD CPV – 33631600-8 – Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Dostarczane środki dezynfekcyjne będą odpowiadały wymaganiom określonym w przepisach prawa, w szczególności ustaw: z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.), z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.), z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2231), z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2227)), na co Wykonawca winien posiadać odpowiednie, aktualne dokumenty dopuszczające je do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 4) Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. 5) Wykonawca zobowiązuje się, do dostarczenia aktualnych kart charakterystyki, ulotek oraz w przypadku konieczności przygotowania roztworów użytkowych – odpowiednich instrukcji, do środków dezynfekcyjnych. Dokumenty te Wykonawca dostarczy w postaci plików PDF na nośniku CD lub DVD do siedziby Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy. 6) Jeżeli podczas obowiązywania umowy, dostarczone wcześniej dokumenty ulegną zmianie, Wykonawca będzie na bieżąco przysyłał uaktualnioną dokumentację w postaci plików PDF drogą elektroniczną. 7) Do zaoferowanych produktów do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia: a) instrukcji w postaci kolorowych, łatwo zmywalnych tablic w formacie A4, z instrukcjami higienicznego mycia (30 sztuk) i higienicznej dezynfekcji rąk (30 sztuk), zgodnie z normą EN 1500, b) naklejek do oznaczania dozowników z napisami: Dezynfekcja rąk (100 sztuk) oraz Mycie rąk (100 sztuk), c) dozowników łokciowych w ilości 10 sztuk (5 sztuk do preparatu myjącego oraz 5 sztuk do preparatu dezynfekcyjnego). 8) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Część II. Dostawa materiałów do sterylizacji dla SZPZLO Warszawa – Ochota 1) KOD CPV – 33190000-8 – Różne urządzenia i produkty medyczne 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu w Polsce, a w przypadku dostawy asortymentu będącego wyrobem medycznym spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175, z późn. zm.). 4) Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. 5) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33631600-8

Dodatkowe kody CPV: 33190000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZLO Warszawa – Ochota
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 99051.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Schulke Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 132
Kod pocztowy: 02-305
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 111144.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 111144.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 111144.93
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa materiałów do sterylizacji dla SZPZLO Warszawa – Ochota
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 18878.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: IVMED Iwona Ignaczak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marii Kazimiery 24/56
Kod pocztowy: 01-641
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 20388.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20388.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20388.67
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych