Ogłoszenie nr 510115003-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.
Instytut Chemii Organicznej PAN: REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTAWA BILETÓW LOTNICZYCH I KOLEJOWYCH NA PRZEWOZY PASAŻERSKIE ZAGRANICZNE I KRAJOWE DLA PRACOWNIKÓW Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
,,New organocatalytic strategies: towards drugs and bioactive compounds” POIR.04.04.00-00-420B /17-00-TEAM/2017-4/38, ,,Bioinspired catalysis for sustainable, light-induced processes” POIR.04.04.00-00-4232/17-00-TEAM/2017-4/34, „Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w mikroskopii STED”POIR.04.04.00-00-3CF4/16-00 – TEAM/2016-3/22
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537963-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Chemii Organicznej PAN, Krajowy numer identyfikacyjny 32584838000000, ul. ul. Kasprzaka  , 01-224  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 343 20 00, e-mail kpiskor@icho.edu.pl, faks 226 326 681.
Adres strony internetowej (url): www.icho.edu.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.icho.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Placówka Naukowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTAWA BILETÓW LOTNICZYCH I KOLEJOWYCH NA PRZEWOZY PASAŻERSKIE ZAGRANICZNE I KRAJOWE DLA PRACOWNIKÓW Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-2402-1/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych i kolejowych związanych z realizacją krajowych oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników Instytutu Chemii Organicznej PAN, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. Bilety, o których mowa powyżej mają być dostarczane do siedziby Zamawiającego na adres: 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, budynek administracyjny, pok. 26. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): kod: 63512000-1; nazwa: usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych. Zamawiający określa szacunkową wartość zakupu biletów na kwotę ok. 140 000 zł netto. Zamawiający przewiduje dostawę biletów kolejowych/lotniczych w stosunku 30%/70%. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) rezerwacji połączeń lotniczych i sprzedaży biletów lotniczych oraz kolejowych, przedstawiając różne warianty połączenia, z uwzględnieniem bezkolizyjnej relacji połączeń wieloetapowych i najkrótszych połączeń na danej trasie, oraz z uwzględnianiem najkorzystniejszych cen i promocji, w tym najniższych z dostępnych taryf publikowanych i stawek negocjowanych oraz stawek promocyjnych, w klasach wymaganych przez Zamawiającego, a w przypadku biletów lotniczych także w klasie przewoźników tzw. Tanie Linie Lotnicze. Wykonawca zobowiązany jest wybierać bilety na połączenia lotnicze i kolejowe kierując się zasadą najniższej ceny biletów na te połączenia dostępnych w danych terminach na danej trasie z zachowaniem uczciwości handlowej; b) sprzedaży biletów z uwzględnieniem promocji obowiązujących w dniu wystawienia biletu oraz oferowanego upustu (dotyczy biletów kolejowych na przewozy zagraniczne), a w przypadku ustalenia przez Zamawiającego możliwości zakupu biletów po cenach niższych niż oferowane przez Wykonawcę - do sprzedaży po tych korzystniejszych cenach; c) podawaniu, co najmniej dwóch, optymalnych dla Zamawiającego, propozycji połączeń lotniczych na jedno zapytanie Zamawiającego; d) stosowaniu minimalnych cen dostępnych w danym terminie z zachowaniem wymaganego standardu podróży; e) bezpłatnym dostarczaniu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, biletów lotniczych i kolejowych pocztą elektroniczną bądź w miejsce wskazane przez Zamawiającego, co najmniej na jeden dzień, a po porozumieniu Stron w terminie krótszym, przed planowanym rozpoczęciem podróży; f) regulowania należności z tytułu zapewnienia biletów oraz z tytułu wszelkich kosztów związanych z przewozem lotniczym lub kolejowym, w tym z tytułu opłat lotniskowych ze środków własnych; g) informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach godzin wylotów, przylotów, odjazdów i przyjazdów dotyczących zamówionych biletów; h) obsługi, w przypadku ewentualnych reklamacji składanych do przewoźnika, w zakresie usług objętych zamówieniem; i) wyznaczenia pracowników i linii telefonicznych dla kontaktów z pracownikami Zamawiającego; j) sporządzania na życzenie Zamawiającego miesięcznych raportów z wystawionych przez Wykonawcę faktur za bilety; k) zwrotu biletu w przypadku odwołania wyjazdu, zwrotu części kosztów poniesionych przez Zamawiającego zgodnie z warunkami zastosowanej taryfy; zwrot tych kosztów powinien nastąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zwrotu biletu, na podstawie faktury korygującej. Zobowiązania i zastrzeżenia Zamawiającego: a) Zamawiający zastrzega, iż wylot oraz powrót może następować w każdym dniu tygodnia, w terminie podanym w zleceniu zamówienia, z uwzględnieniem obowiązującego na danej trasie rozkładu lotów; b) Zamawiający dokonywać będzie zlecenia zamówienia telefonicznie lub faksem, w terminie nie krótszym niż 72 godz. przed planowanym terminem podróży; c) Zamawiający wymaga, aby bilety lotnicze były dostarczane łącznie z fakturą zgodnie z terminem podanym w zleceniu na zakup biletów, a jeśli sytuacja będzie tego wymagała w krótszym czasie; d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostosowania ilości kupowanych biletów do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego (tzn. zmniejszenia lub zwiększenia ich liczby), w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 63512000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 140000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: UpHOTEL Sp. z o.o.
Email wykonawcy: pawel@uphotel.eu
Adres pocztowy: ul. Solna 4
Kod pocztowy: 58-500
Miejscowość: Jelenia Góra
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10500.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych