Ogłoszenie nr 510054711-N-2020 z dnia 26-03-2020 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynku użyteczności publicznej wraz z kompleksem mieszkalnym oraz budynku biurowego zarządzanych przez ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14647032700000, ul. ul. Nurska  144, 07-320  Małkinia, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 644 86 62, e-mail zgkim@malkiniagorna.pl, faks 29 644 86 62.
Adres strony internetowej (url): www.zgkim.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sp. z o.o.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynku użyteczności publicznej wraz z kompleksem mieszkalnym oraz budynku biurowego zarządzanych przez ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/2020/D/ZP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia z kompleksem mieszkalnym w Małkini Górnej przy ul. Biegańskiego 3 (o ciśnieniu dostawy i odbioru paliwa gazowego nie mniejszym niż 1,6 kPa) i budynku biurowego ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej przy ul. Nurskiej 144(o ciśnieniu dostawy i odbioru paliwa gazowego nie mniejszym niż 1,6 kPa). Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane, szacunkowe zużycie gazu ziemnego w okresie 12 miesięcy na poziomie 70 500 m³ co stanowi w jednostkach energii (przy zastosowaniu współczynnika konwersji równego 11) ilość 775 500 kWh, w tym gaz rozliczany: - w grupie taryfowej HD-2 (ul. Nurska 144) – 5 500 m³, co stanowi 60 500 kWh; - w grupie taryfowej HD-3 (ul. Biegańskiego 3) – 65 000 m3, co stanowi 715 000 kWh. Zamawiający będzie odbierał paliwo gazowe przez następujące urządzenia gazowe: - ul. Biegańskiego 3 - kocioł gazowy c.o. jednofunkcyjny o mocy 200 kW – 2 szt.,- ul. Nurska 144 - kocioł gazowy c.o. jednofunkcyjny o mocy 45 kW – 1 szt. Zamawiający zastrzega, że wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zmówienia. Niewykorzystanie paliwa gazowego we wskazanych ilościach nie uprawnia Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie według wskazań układów pomiarowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09123000-7

Dodatkowe kody CPV: 65200000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 175800.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Duon Dystrybucja Sp. z o.o.
Email wykonawcy: dystrybucja@duon.biz
Adres pocztowy: ul. Serdeczna 8
Kod pocztowy: 62-081
Miejscowość: Wysogotowo k/Poznania
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 197113.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 197113.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 197113.65
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej reki, jeżeli dostawa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Obecnie brak jest możliwości wyboru w trybie konkurencyjnym przedsiębiorstwa zajmującego się kompleksową dostawą i dystrybucją gazu ziemnego, ponieważ istnieje faktyczny monopol na danym rynku, tj. nie istnieje żaden inny wykonawca, który mógłby zrealizować zamówienie. Istniejąca infrastruktura techniczna uniemożliwia realizację zamówienia przez więcej niż jednego wykonawcę. Podmiotem świadczącym dostawy może być podmiot, którego sieci są połączone z nieruchomościami zamawiającego. Na terenie gminy Małkinia Górna działa jeden podmiot realizujący dostawy gazu z sieci gazowej.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych