Ogłoszenie nr 500109241-N-2018 z dnia 17-05-2018 r.
Bydgoskie Centrum Informacji (Informacja Turystyczna i Biuro Kongresów): Dzierżawa dwóch statków pasażerskich (Słonecznik oraz Słonecznik II) w celu realizacji turystycznych rejsów po Brdzie w ramach Bydgoskiego Tramwaju Wodnego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500092117-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Bydgoskie Centrum Informacji (Informacja Turystyczna i Biuro Kongresów), Krajowy numer identyfikacyjny 34068926000000, ul. ul. Batorego  2, 85104   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 340 45 50, e-mail leszek@visitbydgoszcz.pl, faks 52 58 58 724.
Adres strony internetowej (url): www.bip.visitbydgoszcz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dzierżawa dwóch statków pasażerskich (Słonecznik oraz Słonecznik II) w celu realizacji turystycznych rejsów po Brdzie w ramach Bydgoskiego Tramwaju Wodnego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BCI.I.19.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dzierżawa dwóch statków pasażerskich (Słonecznik oraz Słonecznik II) w celu realizacji turystycznych rejsów po Brdzie w ramach Bydgoskiego Tramwaju Wodnego
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34512200-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 230891
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Inowrocławska 11
Kod pocztowy: 85-153
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 230891
Oferta z najniższą ceną/kosztem 230891
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 230891
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt.12  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Ustawodawca z dniem 1 stycznia 2017r. wprowadził do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp) przepisy warunkujące w jaki sposób może być udzielone zamówienie publiczne, udzielane w trybie in - house oraz jaki tryb udzielenia zamówienia musi być przez Zamawiającego zastosowany. Zgodnie z uPzp, krąg podmiotów upoważniony do zastosowania trybu in - house został ograniczony do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a uPzp, Miasto Bydgoszcz zatem takie upoważnienie posiada. Zaznaczyć należy iż, zamówienia w ramach trybu in - house nie są ograniczone przedmiotowo, co oznacza że, jeżeli zostaną spełnione przesłanki o charakterze podmiotowym, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeśli tylko udziela go osobie prawnej, w szczególny sposób od niej zależnej zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt 12 uPzp). Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest dzierżawa dwóch statków pasażerskich o nazwie „Słonecznik”, które są własnością Miejskich Zakładów Komunikacyjnych (dalej MZK) Sp. z o.o. Miasto Bydgoszcz posiada 100% udziałów w Spółce MZK, a to oznacza, że jest podmiotem kontrolującym wobec Spółki i sprawuje nad nią kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej na własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne. Ponadto, ponad 90% działalności MZK dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Miasto i w Spółce MZK nie ma udziału bezpośredniego kapitału prywatnego. W tym stanie rzeczy Miasto Bydgoszcz jako Zamawiający (za pośrednictwem Bydgoskiego Centrum Informacji), spełniając wymagania podmiotowe określone w art. 3 ust.1 pkt 1-3a uPzp może udzielić zamówienia na wydzierżawienie dwóch statków pasażerskich o nazwie „Słonecznik” od Wykonawcy, tj. Spółki z o.o. MZK w trybie in - house na podstawie zamówienia z wolnej ręki, która to spełnia łącznie warunki zawarte w art. 67 ust. 1 pkt 12 uPzp.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych