Ogłoszenie nr 510098121-N-2019 z dnia 20.05.2019 r.
Związek Komunalny Gmin "KM" w Olkuszu: zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 3 400 000 pln z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Związku Komunalnego Gmin KM w Olkuszu w roku 2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536296-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540076707-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Związek Komunalny Gmin "KM" w Olkuszu, Krajowy numer identyfikacyjny 27389353200000, ul. al. 1000-lecia  2c, 32-300  Olkusz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 413 914, e-mail zkgkm@wp.pl, faks 326 413 914.
Adres strony internetowej (url): www.zkgkm.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 3 400 000 pln z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Związku Komunalnego Gmin KM w Olkuszu w roku 2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZKG.271.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
„Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 3 400 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu w roku 2019.” 1) Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego. 2) Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w całości od 1 lipca 2019r. w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wniosku o wypłatę transzy lub całości kredytu (termin ten stanowi kryterium wyboru ofert). Zamawiający ma prawo kierować do Wykonawcy wnioski o wypłatę całości lub części (transz) kredytu, pisemnie, faksem lub e-mailem. Kredyt zostanie wykorzystany do 31.12.2019 roku. 3) Naliczanie odsetek nastąpi od daty uruchomienia kredytu w całości, a w przypadku wypłaty w transzach - od kwoty i daty poszczególnych transz kredytu. 4) Karencja w spłacie kredytu do końca 2019 roku. 5) Po okresie karencji spłata kredytu nastąpi w równych ratach kwartalnych, na koniec każdego kwartału kalendarzowego, począwszy od 31.03.2020 do 31.12.2024 - w następującej wysokości: 2020r. – 680 000,00 zł (4 x 170 000,00 zł), 2021r. – 680 000,00 zł (4 x 170 000,00 zł), 2022r. – 680 000,00 zł (4 x 170 000,00 zł), 2023r. – 680 000,00 zł (4 x 170 000,00 zł), 2024r. – 680 000,00 zł (4 x 170 000,00 zł). 6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie pobrania w pełnej wysokości kwoty kredytu. W takim przypadku Wykonawca nie obciąży Zamawiającego kosztami nie pobranego kredytu. 7) Odsetki naliczane i pobierane będą kwartalnie, od niespłaconej kwoty kredytu w 10 dniu następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, na podstawie pisemnej informacji Wykonawcy, przesłanej w terminie do 7 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale. Ostatnia rata odsetkowa za okres IV kwartału 2024 r. płatna do dnia 31.12.2024 r. Informacja powinna określać: - kwotę odsetek, - stopę procentową, - okres za jaki naliczono odsetki, - datę płatności, - nr rachunku bankowego do dokonania wpłaty. 8) Dla określenia wysokości odsetek należy przyjąć rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w kwartale. 9) Jeżeli termin spłaty kredytu lub odsetek upływać będzie w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata kredytu lub odsetek nastąpi w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin spłaty. 10) Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej, która może ulec zmianie w okresach kwartalnych zgodnie z niżej wymienioną zasadą: - stopa procentowa składa się ze zmiennej stawki WIBOR dla 3 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych liczonych, jako średnia ze wszystkich notowań miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy oraz ze stałej marży banku, 11) Kredytobiorca ma prawo do spłaty całości lub części kredytu w dowolnym czasie przed terminem spłaty raty kwartalnej lub terminem końcowym spłaty kredytu, z zachowaniem miesięcznego okresu powiadomienia, bez dodatkowych opłat lub prowizji. Wcześniejsza spłata kredytu będzie skutkować proporcjonalnym obniżeniem kwoty należnych odsetek, które będą naliczane od pozostałej do spłaty kwoty zadłużenia (odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy). Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu i dokonane ustalenia zapiszą w formie aneksu. 12) Kwota kredytu nie uruchomiona do końca bieżącego roku nie będzie wykorzystana. Od niewykorzystanej kwoty kredytu nie będzie pobierana przez Wykonawcę żadna opłata lub prowizja ani odsetki. Strony ustalą w takim przypadku nowy harmonogram spłaty kredytu i dokonane ustalenia zapiszą w formie aneksu do umowy. 13) Zabezpieczenie kredytu ustala się w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową (kontrasygnowane przez skarbnika Związku Komunalnego Gmin „KM” w Olkuszu ). 14) Prowadzenie rachunków dodatkowych do obsługi kredytu odbywać się będzie bez opłat i prowizji. 15) Walutą kredytu będzie złoty polski – wszystkie rozliczenia między bankiem a kredytobiorcą będą dokonywane w złotych polskich. 16) Kredyt nie będzie obciążony żadnymi opłatami, prowizjami lub kosztami, poza wyraźnie wymienionymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (brak jednorazowej prowizji za przyznanie i uruchomienie całego kredytu, brak dodatkowej prowizji za uruchomienie poszczególnych transz lub za przesunięcie terminu wypłaty jednej lub więcej transz w okresie obowiązywania umowy, odsetki umowne od rzeczywiście wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu). Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.zkgkm.pl, BIP w zakładce „Budżet i majątek” uchwały budżetowe, uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu, sprawozdania budżetowe. Zamawiający zgodnie z art. 24aa.ust 1 ustawy przewiduje, że: Najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada , czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz zgodnie z art. 24aa.ust 2 jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66000000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych