Ogłoszenie nr 510435497-N-2021 z dnia 14.09.2021 r.
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie: Zakup ubrań chirurgicznych jednorazowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
Zakup związany z: - trwającym od 20 marca 2020r., stanem epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polski, - rozpoczęciem dnia 29 października 2020r.,działalności, jako dodatkowej filii CSK MSWiA w Warszawie, przez ,,COVID-19 Stadion Narodowy-Szpital Tymczasowy’’ w celu zapewnienia opieki nad pacjentami dotkniętymi chorobą wywołaną wirusem SARS-CoV-2, - decyzją Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2020r., DBO.532.2.22.2020.1 nakładającą na CSK MSWiA w Warszawie obowiązek zaopatrzenia ww. lokalizacji tymczasowej w wyroby medyczne, produkty lecznicze, inne środki. Konieczne jest zaopatrzenie CSK MSWiA w ŚOI, w tym w ubrania chirurgiczne jednorazowe w celu ochrony przed zarażeniem wirusem SARS- CoV-2 pracowników wykonujących procedury medyczne

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 64726510000000, ul. ul. Wołoska  137, 02-507  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 508 18 09, e-mail zamowieniapubliczne@cskmswia.pl, faks 22 845 64 57.
Adres strony internetowej (url): www.cskmswia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: SP ZOZ
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup ubrań chirurgicznych jednorazowych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
145/COVID/2021
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Ubrania chirurgiczne jednorazowe-1000kpl
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 18143000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zakup związany z: - trwającym od 20 marca 2020r., stanem epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polski, - rozpoczęciem dnia 29 października 2020r.,działalności, jako dodatkowej filii CSK MSWiA w Warszawie, przez ,,COVID-19 Stadion Narodowy-Szpital Tymczasowy’’ w celu zapewnienia opieki nad pacjentami dotkniętymi chorobą wywołaną wirusem SARS-CoV-2, - decyzją Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2020r., DBO.532.2.22.2020.1 nakładającą na CSK MSWiA w Warszawie obowiązek zaopatrzenia ww. lokalizacji tymczasowej w wyroby medyczne, produkty lecznicze, inne środki. Konieczne jest zaopatrzenie CSK MSWiA w ŚOI, w tym w ubrania chirurgiczne jednorazowe w celu ochrony przed zarażeniem wirusem SARS- CoV-2 pracowników wykonujących procedury medyczne
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/05/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6900
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Neomed
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Szymanów 9e
Kod pocztowy: 05-532
Miejscowość: Baniocha
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7452
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7452
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7452
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych