Ogłoszenie nr 510427356-N-2021 z dnia 07.04.2021 r.
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr: Usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie” WND-RPO.03.03.01-20-0186/18 – części I-II zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie” WND-RPO.03.03.01-20-0186/18
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 770968-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Spółdzielcza  8, 15-441  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (085) 653 77 00, e-mail jzynel@bfkk.pl, faks (085) 732 95 05.
Adres strony internetowej (url): www.bfkk.pl
Adres profilu nabywcy: www.bfkk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Podmiot z art. 3 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie” WND-RPO.03.03.01-20-0186/18 – części I-II zamówienia
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
41/STAŻ/BPZ/RPOWP/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie” WND-RPO.03.03.01-20-0186/18– części I-II zamówienia. 3.2. Zamówienie jest podzielone na dwie części: I część zamówienia: realizacja usługi organizacji staży/praktyk zawodowych dla 54 uczniów w przedsiębiorstwach z terenu województwa podlaskiego w ramach projektu „Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie” WND-RPO.03.03.01-20-0186/18, który jest realizowany przez Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr w partnerstwie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy udziale Realizatora – Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie II część zamówienia: realizacja usługi organizacji staży zawodowych dla 10 nauczycieli w przedsiębiorstwach z terenu województwa podlaskiego „Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie” WND-RPO.03.03.01-20-0186/18, który jest realizowany przez Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr w partnerstwie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy udziale Realizatora – Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 80531000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: I część zamówienia: realizacja usługi organizacji staży/praktyk zawodowych dla 54 uczniów w przedsiębiorstwach z terenu województwa podlaskiego w ramach projektu „Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie” WND-RPO.03.03.01-20-0186/18, który jest realizowany przez Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr w partnerstwie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy udziale Realizatora – Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 264600.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pogodna 63/1
Kod pocztowy: 15-365
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Towarzystwo Amicus
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 264600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 264600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 264600.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: II część zamówienia: realizacja usługi organizacji staży zawodowych dla 10 nauczycieli w przedsiębiorstwach z terenu województwa podlaskiego „Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie” WND-RPO.03.03.01-20-0186/18, który jest realizowany przez Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr w partnerstwie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy udziale Realizatora – Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 40000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pogodna 63/1
Kod pocztowy: 15-365
Miejscowość: Białymstoku
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 40000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych