Ogłoszenie nr 510430260-N-2021 z dnia 04.05.2021 r.
Gmina Szemud: Przebudowa ul. Kieleńskiej w Kamieniu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 775919-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540400764-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Szemud, Krajowy numer identyfikacyjny 19167542200000, ul. ul. Kartuska  13, 84-217  Szemud, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 764 428, e-mail zp@szemud.pl, faks 586 764 428.
Adres strony internetowej (url): http://szemud.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ul. Kieleńskiej w Kamieniu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/3/38/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przebudowa nawierzchni: Długość całkowita przebudowywanej drogi 420,00 m o szerokości nawierzchni asfaltowej 5,0 m. Przewidziano zachowanie istniejących rzędnych nawierzchni gruntowej, a tym samym wykorzystanie ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy. Konstrukcja nawierzchni będzie się składać z następujących warstw: - wykonanie warstwy odsączającej z pospółki o grubości po zagęszczeniu 10 cm, - wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nie mniejszej niż 20 cm, po zagęszczeniu, - ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości nie mniejszej niż 5 cm po zagęszczeniu, - ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S – warstwa ścieralna asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 5 cm po zagęszczeniu, - wykonanie zjazdów – ok 280 m2, warstwy jw., - wbudowanie krawężników betonowych z ławie betonowej (beton C12/15) z oporem – ok. 146,0 m, - przebudowa przepustu drogowego – 6,0 m, - wycięcie gałęzi – ok. 12 szt., - ustawienie znaków drogowych – 12 szt., - montaż barierek typu gdańskiego – 12,0 m, -pomiar geodezyjny powykonawczy. 2.2. Remont nawierzchni: - wycięcie drzew wraz z utylizacją drewna i oczyszczeniem terenu z pozostałości po wykarczowaniu – 4 szt., - renowacja spękanej nawierzchni, - ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki wzmacniającej do nawierzchni drogowych, - przesunięcie koryta drogi na długości 140,0 m i szerokości 1,0 m, - ułożenie nowej warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo–żwirowych AC11S o grubości 5 cm na długości około 140,0 m – ok. 749,0 m2, - wbudowanie około 130,0 m krawężników na ławie betonowej z oporem, - przedłużenie przepustu drogowego – 5,0 m, - zagospodarowanie poboczy, - ustawienie znaków drogowych (1 szt.) oraz barierek ochronnych (4,0 m), - pomiar geodezyjny powykonawczy. 3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego dla inwestycji; Dokumentację należy przedłożyć w formie pisemnej -3 egz. i elektronicznej w (PDF lub JPG oraz pliku otwieranym przez program kartograficzny ,,MMP lub DXF"). 4. Zamawiający przedstawiając nazwy własne w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny, o jakich parametrach technicznych materiał (urządzenie) należy użyć do wykonania robót budowlanych. Użycie nazw własnych w żaden sposób nie sugeruje producenta, ma jedynie charakter przykładowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania produktów wybranego przez siebie producenta o takich samych (równoważnych) parametrach technicznych i jakościowych. Zgodność parametrów powinna zostać potwierdzona certyfikatem wydanym przez jednostkę oceniającą zgodność (lub inne oceniające zgodność jednostki równoważne) lub sprawozdaniem z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza również inne odpowiednie środki dowodowe (w szczególności dokumentację techniczną producenta), potwierdzające zgodność zaproponowanych przez Wykonawcę materiałów (urządzeń) w przypadku gdy wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań ani nie ma możliwości uzyskania ich w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz jeżeli udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 5. Zamawiający, posługując się nazwami norm w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny do jakiego rodzaju norm należy dostosować prowadzone roboty budowlane. Dopuszczalne jest zastosowanie norm równoważnych. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Dok. techn., specyfikacje techniczne oraz kosztorysy nakładcze. Dokumenty te stanowią zał. Nr 6 do SIWZ. WAŻNE! Kosztorysy nakładcze dołączone przez Zamawiającego do SIWZ stanowią przykładowe wyliczenie zakresu i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę! 7. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załącznik 4 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45233226-9, 45111200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/04/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 487918.64
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe DROMOS Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gdańska 26
Kod pocztowy: 83-300
Miejscowość: Kartuzy
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 404982.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 404982.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 488065.23
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych