Ogłoszenie nr 510436148-N-2021 z dnia 14.10.2021 r.
Gmina Chociwel: Modernizacja i adaptacja budynku świetlicy w miejscowości Bobrowniki gmina Chociwel na potrzeby utworzenia KLUBU SENIOR+

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Chociwel, Krajowy numer identyfikacyjny 52841600000000, ul. ul. Armii Krajowej  52, 73-120  Chociwel, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 915 622 024, e-mail tkozan@chociwel.pl, faks 915 622 076.
Adres strony internetowej (url): www.chociwe.pl - bip
Adres profilu nabywcy: tkozan@chociwel.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja i adaptacja budynku świetlicy w miejscowości Bobrowniki gmina Chociwel na potrzeby utworzenia KLUBU SENIOR+
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPU.TP.271.2.6.22021.TK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy do funkcjonowania KLUBU SENIOR+. W ramach powyższego zadania planuje się przeprowadzenie następujących działań adaptacyjnych: I. Roboty murowe i rozbiórkowe wewnętrzne: 1. Remont konstrukcji dachu i wymiana pokrycia dachu. 2. Ocieplenie cokołu. 3. Docieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołu. 4. Remont schodów zewnętrznych wraz z okładziną. 5. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. 6. Montaż nowego zbiornika bezodpływowego na nieczystości. 7. Wydzielenie pomieszczenia szatni i recepcji. 8. Wymiana stolarki drzwiowej zewn. i wewnętrznej. 9. Wykonanie stropu podwieszonego typu Thermatex. 10. Wymiana pieców akumulacyjnych. 11. Malowanie ścian i sufitów. 12. Montaż oświetlenia. 13. Docieplenie stropu. 14. Remont sanitariatów. 15. Wykonanie chodnika.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45400000-1, 45233220-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 316708.36
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne Zygmunt Majewski
Email wykonawcy: majewski@pro.onet.pl
Adres pocztowy: ul. Hugona Kołłątaja 20
Kod pocztowy: 73-110
Miejscowość: Stargard
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 439941.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 439941.18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 439941.18
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych