Ogłoszenie nr 510025542-N-2019 z dnia 08.02.2019 r.
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami: „Wywóz nieczystości ciekłych – ścieków przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych składowisk odpadów zlokalizowanych przy ul. Koksowniczej 4 oraz przy ul. Głównej 144 A należącymi do Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550018946-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami, Krajowy numer identyfikacyjny 24331870000000, ul. Al. J. Piłsudskiego  34c, 41-303   Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 264 46 23, e-mail sekretariat@mzgodg.pl, faks 32 264 71 99.
Adres strony internetowej (url): www.mzgodg.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Wywóz nieczystości ciekłych – ścieków przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych składowisk odpadów zlokalizowanych przy ul. Koksowniczej 4 oraz przy ul. Głównej 144 A należącymi do Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej”
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: odbiór,transport,unieszkodliwianie i analiza ścieków przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych składowisk odpadów zlokalizowanych przy ul. Koksowniczej 4 oraz przy ul. Głównej 144 A należącymi do Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej. Opis sposobu wykonania zadania: 1. Usługa polegająca na odbiorze, transporcie, unieszkodliwianiu i analizie ścieków przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych składowisk odpadów w szacowanej ilości 12 000 m3. 2. Wykaz niezbędnego sprzętu do realizacji przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania sprzętowe): - samochód asenizacyjny o pojemności beczki min. 16m3 ze sprawnym urządzeniem do napełniania i opróżniania beczki oraz aktualnym przeglądem technicznym, - samochód asenizacyjny o pojemności beczki min. 10m3 ze sprawnym urządzeniem do napełniania i opróżniania beczki oraz aktualnym przeglądem technicznym. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 4. Odbiór ścieków będzie następował dwa razy dziennie z obu składowisk maksymalnie przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 14:00. W przypadku niskiego poziomu ścieków Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o ograniczeniu ilości wywozów lub wstrzymaniu realizacji usługi. Wznowienie wywozu ścieków nastąpi po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy. 5. W przypadku awaryjnego telefonicznego wezwania do opróżnienie zbiornika pod numer wskazany przez Wykonawcę czas wykonania usługi odbioru ścieków przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych składowisk nie może przekroczyć 4 godzin przez 7 dni w tygodniu bez wyłączenia dni ustawowo wolnych od pracy. 6. Poprzez czas reakcji na telefoniczne wezwania do opróżnienie zbiornika Zamawiający rozumie, że w w/w czasie Wykonawca zjawi się w miejscu świadczenia usługi pojazdem asenizacyjnym i rozpocznie czynności mające na celu opróżnienie zbiornika. 7. Wykonawca na własny koszt każdorazowo wykona ważenie pojazdu przed odebraniem ścieków oraz po ich odbiorze. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli ilości odebranych ścieków przez ważenie pojazdu. 9. Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2019r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację usługi. 10. Ze względu na trudną do przewidzenia ilość opadów atmosferycznych ilość ścieków określona w pkt. 1 i terminy realizacji zadania określone w pkt. 4 mogą ulec zmianie. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w całości. 12. Wykonawca raz w miesiącu dokona podstawowej, a raz na kwartał rozszerzonej analizy próbek ścieków przemysłowych zgodnie z wytycznymi opisanymi w załączniku nr 1 do umowy. 13. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo pobierać z Oczyszczalni Ścieków potwierdzenie ilości dostarczonych ścieków i dostarczyć je Zamawiającemu najpóźniej do 5 - tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 14. W przypadku rozbieżności powyżej 5% w ilości pomiędzy masą netto ważenia pojazdu, a masą ścieków dostarczonych do Oczyszczalni Ścieków Wykonawca w fakturze wykaże niższą ilość ścieków. 15. W przypadku rozbieżności do 5% Wykonawca w fakturze wykaże ilość ścieków wykazaną w Oczyszczalni Ścieków zgodnie z miesięcznym zestawieniem odbioru nieczystości ciekłych – załącznik nr 2 do umowy. 16. Podstawą do przyjęcia przez Zamawiającego faktury jest dołączenie następujących dokumentów: a) pisemne potwierdzenia ilości odebranych ścieków z Oczyszczalni zgodnie z pkt. 12, b) miesięczne zestawienie wywozu nieczystości ciekłych - załącznik nr 2 do umowy. wystawiony przez Wykonawcę i potwierdzony przez przedstawiciela Oczyszczalni Ścieków i Zamawiającego, c) dokumenty ważenia pojazdu zgodnie z pkt. 7, d) raport lub sprawozdanie z badania próbek ścieków uwzględniający analizę podstawową lub rozszerzoną zgodnie z zapisami pkt. 12.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71620000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 570000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Email wykonawcy: alba-mpgk@alba.com.pl
Adres pocztowy: Starocmentarna 2
Kod pocztowy: 41-300
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 570000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 570000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 570000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający zastosował tryb zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na wystąpienie przesłanek uzasadniających zastosowanie tego trybu. Zamówienie zostało udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Ponadto, możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2017/S 107-216178 z dnia 07.06.2017r. dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem (polega na powtórzeniu tych samych usług) oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości (wartość zamówienia stanowi nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego zgodnie z treścią ogłoszenia).
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych