Ogłoszenie nr 510430242-N-2021 z dnia 04.05.2021 r.
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu: Dostawa parawanów oddzielających chorych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zawarcia umowy ramowej
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu, Krajowy numer identyfikacyjny 67020935600000, ul. ul. Juliana Aleksandrowicza  5, 26-617  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (48) 361 39 00, e-mail dzp@wss.com.pl, faks (48) 345 11 18, 3451043.
Adres strony internetowej (url): www.wss.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa parawanów oddzielających chorych
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa parawanów oddzielających chorych - 60 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33196000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
art. 6 a ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/04/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KOORdynacja Mariusz Strzecha
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rożki 54
Kod pocztowy: 26-624
Miejscowość: Kowala
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 32400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 75990.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  Umowa zawarta z uwzględnieniem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)  na podstawie art. art. 6a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie związane z utworzeniem Punktu Szczepień masowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp..z o.o. w Radomiu jest niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. Szpital w ciągu niespełna dwóch tygodni musiał utworzyć w swoich strukturach Punka Szczepień przeciwko Covid-19, zwiększając ilość wykonywanych szczepień ze 100 do 1000 dziennie. Punkt został utworzony w wolnostojącym budynku, dla zaadaptowania konieczne były powyższe zakupy. W Punkcie Szczepień szczepieni przeciwko Covid – 19 będą osoby z całej Polski posiadające aktywne skierowanie na szczepienia wygenerowane w systemie Ministerstwa Zdrowia. Dokonane zakupy są w pełni przeznaczone do profilaktyki i zwalczania zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV2, a także zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 nie tylko w okolicach Radomia ale także Mazowsza a nawet kraju. COVID-19.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych