Ogłoszenie nr 500055603-N-2018 z dnia 14-03-2018 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Lompy 6b/10, Zadanie nr 2: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Lompy 14e/11, Zadanie nr 3: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 20/6

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 515284-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Lompy 6b/10, Zadanie nr 2: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Lompy 14e/11, Zadanie nr 3: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 20/6
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0007.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania: zadanie nr 1: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Lompy 6b/10, zadanie nr 2: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Lompy 14e/11, zadanie nr 3: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 20/6. Zakres robót obejmuje (dotyczy zadania 1, 2, 3): 1. Roboty ogólnobudowlane: 1) roboty demontażowe/rozbiórkowe, 2) roboty murowe, tynkarskie: a) tynki zewnętrzne zwykłe kat. III, b) tynki wewnętrzne zwykłe kat. III, c) wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych, d) tynki zewnętrzne akrylowe, cienkowarstwowe , wykończenie ,,baranek, e) okładziny ceramiczne wewnętrzne-licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, 3) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: a) stolarka okienna z PCV - okna koloru białego z profili PCV profile PCV klasy A (grubość ścianek większy lub równy od 2,8mm), pięciokomorowe z podwójnym wkładem, kolor biały o następujących parametrach: współczynnik przenikania ciepła dla okna U (max 1,0) wsp. izolacyjności akustycznej Rw (min 32 dB), wsp. infiltracji powietrza a=0,5 -1,00, okucia obwiedniowe, mikrowentylacja, w każdym oknie jedno skrzydło rozwieralno – uchylne (wg dołączonego schematu okien) okna powinny być w kolorze białym z zachowaniem podziału. Muszą posiadać Certyfikat Zgodności lub Deklarację Zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną. W celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia konieczne jest wyposażenie okien w nawiewniki powietrza ciśnieniowe o wydajności 45 m3/h. Nawiewniki te muszą zapewnić dopływ powietrza zgodnie z Polską Normą PN- 83/B - 03430 Az3 2000. Zastosowane nawiewniki muszą posiadać Aprobatę Techniczną lub deklarację zgodności lub certyfikat zgodności (zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, art. 5 (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.). parapety zewnętrzne z blachy powlekanej z końcówkami w kolorze brązowym parapety wewnętrzne PCV (marmurek); b) stolarka drzwiowa - drzwi drewniane systemowe. Podane w przedmiarze i na rysunkach wymiary drzwi są przybliżone. Wykonawca przed zleceniem produkcji drzwi powinien przeprowadzić pomiar w celu uściślenia ich wymiarów; 4) roboty posadzkowe i okładzinowe: a) warstwy wyrównawcze pod posadzki, b) warstwa wyrównawcza grubości 2 -6 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych, c) posadzki właściwe, d) posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem, podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zapory cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych; zbrojenie siatką stalową, e) posadzki z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej, f) posadzka z paneli podłogowych -.układane na klej, g) posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikiem luzem ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni, h) cokolik z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem, ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni, i) posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych kamionkowych gres antypoślizgowych , mrozoodpornych z cokolikiem luzem ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, j) cokolik z płytek kamionkowych gres luzem, ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę antypoślizgową, 5) roboty malarskie i porządkowe: a) malowanie tynków, b) malowanie elementów stalowych, 6) wywóz i utylizacja gruzu, 2. Roboty instalacyjne: 1) wymiana instalacji elektrycznej, a) wymiana instalacji wod.-kan., b) wykonanie instalacji c.o. oraz c.w.u., c) wyposażenie lokalu w przybory, d) wykonanie instalacji gazowej. Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz projekty budowlano-wykonawcze (dla instalacji sanitarnych).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45450000-6

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45310000-3, 45300000-0, 45333000-0, 45331000-6, 45330000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Lompy 6b/10
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 76124.92
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PPUH "GINEK" Grzegorz Oślizło
Email wykonawcy: grzegorzo82@tlen.pl
Adres pocztowy: ul. Zjednoczenia 15
Kod pocztowy: 43-250
Miejscowość: Pawłowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 60000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 60000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 74204.71
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Lompy 14e/11
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 70703.63
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PPUH "GINEK" Grzegorz Oślizło
Email wykonawcy: grzegorzo82@tlen.pl
Adres pocztowy: ul. Zjednoczenia 15
Kod pocztowy: 43-250
Miejscowość: Pawlowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 61000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 61000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 70594.33
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 20/6
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 88037.24
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PPUH "GINEK" Grzegorz Oślizło
Email wykonawcy: grzegorzo82@tlen.pl
Adres pocztowy: ul. Zjednoczenia 15
Kod pocztowy: 43-250
Miejscowość: Pawłowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 81000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 81000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 86448.37
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych