Ogłoszenie nr 500255428-N-2018 z dnia 24.10.2018 r.
Gmina Cisek: Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018r. do 30 czerwca 2019r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 619585-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Cisek, Krajowy numer identyfikacyjny 53141295800000, ul. ul. Planetorza  52, 47253   Cisek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 871 172, e-mail info@cisek.gmina.pl, faks 774 871 140.
Adres strony internetowej (url): www.cisek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018r. do 30 czerwca 2019r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPD.271.2.8.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania określone w normie PN-C-96024:2011 dla L-1, zwanego dalej olejem opałowym do placówek Gminy Cisek: Gminne Przedszkole w Cisku, Cisek ul.Harcerska 9 w ilości nie więcej niż - 12.000 litrów, PSP w Łanach, Łany ul.Główna 98a w ilości nie więcej niż - 20.000 litrów, PSP w Roszowickim Lesie, Roszowicki Las ul.Szkolna 12 w ilości nie więcej niż - 15.000 litrów, PSP w Cisku /w tym hala sportowa/, Cisek ul.Planetorza 21 w ilości nie więcej niż - 40.000 litrów, Budynek Urzędu Gminy Cisek, Cisek ul.Planetorza 52 w ilości nie więcej niż - 20.000 litrów, Budynek Ośrodka Zdrowia w Cisku, Cisek ul.Harcerska 2 w ilości nie więcej niż - 12.000 litrów, Budynek Wielofunkcyjny w Łanach, Łany ul.Główna 96b w ilości nie więcej niż - 15.000 litrów, Budynek komunalny, Kobylice ul.Raciborska 27 w ilości nie więcej niż - 6.000 litrów, łącznie w ilości nie więcej niż 140.000 litrów. Olej opałowy lekki musi spełniać wymagania jakościowe dot. zawartości siarki dla olejów określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe,(Dz. U. z 2016r. poz.2008), oraz odpowiednio normy PN-C-96024:2011. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokument potwierdzający, że oferowany olej spełnia w/w normę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09135100-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 405605.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EUROSPED PALIWA Sp. z o.o. Sp. K
Email wykonawcy: biuro@paliwa24.com.pl
Adres pocztowy: ul. Dworska 6
Kod pocztowy: 41-902
Miejscowość: Bytom
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 448000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 448000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 471800.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych