Ogłoszenie nr 510427553-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej: Świadczenie usług inżyniera dla inwestycji drogowych prowadzonych na terenie miasta Zabrze z podziałem na części: Część 1 - Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, ulica ks. Michała Wosia, Część 2 - Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, ulica Złota, Część 3 - Przebudowa ulicy Bytomskiej w rejonie potoku Julka w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Część 4 - Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, ulice: Czekanowska i Na Lesie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 777152-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, Krajowy numer identyfikacyjny 24278353000000, ul. Kasprowicza  8, 41-803  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 277 68 00, e-mail sekretariat@mzdii.zabrze.pl, faks 32 277 68 01.
Adres strony internetowej (url): https://mzdii.zabrze.pl/pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług inżyniera dla inwestycji drogowych prowadzonych na terenie miasta Zabrze z podziałem na części: Część 1 - Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, ulica ks. Michała Wosia, Część 2 - Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, ulica Złota, Część 3 - Przebudowa ulicy Bytomskiej w rejonie potoku Julka w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Część 4 - Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, ulice: Czekanowska i Na Lesie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DR.260.38.2020.PG
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi świadczenie usług inżyniera dla inwestycji drogowych prowadzonych na terenie miasta Zabrze z podziałem na części: Część 1 - Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, ulica ks. Michała Wosia, Część 2 - Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, ulica Złota, Część 3 - Przebudowa ulicy Bytomskiej w rejonie potoku Julka w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Część 4 - Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, ulice: Czekanowska i Na Lesie Roboty budowlane, nad którymi będzie pełniony nadzór, będą polegały na wykonaniu pełnego zakresu robót zgodnie z projektem budowlanym, który określa zakres i sposób wykonania robót. Pełna dokumentacja projektowa dotycząca robót budowlanych objętych nadzorami, dostępna jest pod adresem: http://www.zabrze.magistrat.pl/engine/%20/bip/487/95?o=tp1&e=s|95 i dotyczy następujących zamówień na roboty budowlane: • „Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, z podziałem na części: Część 1: ulica ks. Michała Wosia. Część 2: ulica Złota sygn. postępowania DR.260.36.2020.PG”; • „Przebudowa ulicy Bytomskiej w rejonie potoku Julka w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym”; sygn. postępowania DR.260.34.2020.AZ.” • „Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, ulice: Czekanowska i Na Lesie; sygn. postępowania DR.260.37.2020.PG.” Do zakresu obowiązków Inżyniera, w zakresie nadzoru nad umowami na wykonanie robót budowlanych zawartymi z Wykonawcami robót budowlanych przez Zamawiającego, będzie należało w szczególności: 1) pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego; 2) pełnienie funkcji Inwestora zastępczego, w szczególności w zakresie określonym w art. 18 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) oraz ust. 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1186 z późn. zm.); 3) pełnienie funkcji Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestycyjnego; 4) zarządzanie finansowe; 5) bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym; 6) mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych; 7) sporządzenie dowodów OT (przygotowanie charakterystyki wytworzonych lub ulepszonych środków trwałych); 8) wspieranie działań Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej (MZDiII) Zadania oraz obowiązki Inżyniera wraz z określeniem działań szczegółowych zawarte zostały w OPZ stanowiącym część II SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9

Dodatkowe kody CPV: 71530000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia: pełnienie przez Wykonawcę usług Inżyniera trwa od daty zawarcia umowy do ostatniego dnia miesiąca w którym upływają 2 miesiące od zakończenia okresu realizacji umowy na roboty budowlane (planowany termin zakończenia Inwestycji, tj. zakończenia robót i procedury odbiorowej, określony w SIWZ na wykonanie robót budowlanych. Zamawiający informuje, że dla każdej z robót budowlanych objętych nadzorem termin wykonania wynosi do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, ulica ks. Michała Wosia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 29918.04
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, HANDEL "Inwest - Complex" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: info@inwest-complex.pl
Adres pocztowy: ul. Góry Chełmskiej 15
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 59778.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 59778.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 114390.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, ulica Złota
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17764.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, HANDEL "Inwest - Complex" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: info@inwest-complex.pl
Adres pocztowy: ul. Góry Chełmskiej 15
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 39852.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39852.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 110700.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Przebudowa ulicy Bytomskiej w rejonie potoku Julka w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 60940.43
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PROKOM Construction Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@prokom.org.pl
Adres pocztowy: ul. Reymonta 30/1
Kod pocztowy: 41-200
Miejscowość: Sosnowiec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 73800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 73800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 114390.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, ulice: Czekanowska i Na Lesie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 63873.90
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PROKOM Construction Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@prokom.org.pl
Adres pocztowy: ul. Reymonta 30/1
Kod pocztowy: 41-200
Miejscowość: Sosnowiec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 73800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 73800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 114390.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych