Ogłoszenie nr 510436154-N-2021 z dnia 14.10.2021 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Dane w ogłoszeniu dotyczą podmiotu, a Zamawiającym jest Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113-245-39-40.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 30677900000000, ul. ul. ks. Jana Bosko  5, 08-300  Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 817 320, e-mail zp@spzozsokolow.pl, faks 257 876 083.
Adres strony internetowej (url): www.spzozsokolow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: SPZOZ
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FZ-312- 42/21
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Postępowanie jest prowadzone w trybie konkursu ofert. Na podstawie art. 46c ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374),
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/10/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 54000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Stryker Polska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Poleczki 35
Kod pocztowy: 02-822
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 58320.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 58320.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 58320.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  konkursu ofert  na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Okoliczności faktyczne uzasadniające udzielenie zamówienia na dostawę Automatycznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych: Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji służy do zapewnienia lepszych efektów reanimacji w przypadku zatrzymania krążenia. Jest ono nieodzownym wyposażeniem oddziałów szpitalnych. Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji to sprzęt ratujący życie pacjenta w ramach walki z COVID-19, jest niezbędne do zwiększenia szans na przeżycie ofiar nagłego zatrzymania krążenia co jest często spowodowane zakażeniem wirusem Sars-CoV-2. Brak odpowiedniego sprzętu zwiększającego przeżywalność, jakim jest automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej, zmniejsz szanse na przeżycie pacjentów chorych na COVID-19. Przedmiot zamówienia jest więc przeznaczony do skutecznej walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. W związku z powyższym, zamówienie na dostawę Automatycznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji dla szpitala, będącego Partnerem realizowanego Projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie województwa mazowieckiego” ma charakter pilny i jest niezbędny do ratowania życia pacjentów chorych na COVID-19. Przedmiot zamówienia jest więc przeznaczony do skutecznej walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Z danych publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że w województwie mazowieckim liczba zakażeń i zgonów jest jedną z największych w kraju. Mając na uwadze powyższe, zaistniała potrzeba zakupu .aparatów do znieczuleń jako elementu walki z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Realizacja zamówienia odbywa się na rzecz publicznego podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia finansowane ze środków publicznych i ma na celu zapewnienie ciągłości udzielania tych świadczeń dla mieszkańców województwa. W związku z czym u podstaw decyzji o udzieleniu zamówienia leży również jego niezbędność dla ochrony zdrowia publicznego.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych