Ogłoszenie nr 510178526-N-2020 z dnia 16-09-2020 r.
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki: zakup i dostawa laptopów i pamięci RAM dla serwera będącego w posiadaniu Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 567541-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540144959-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Krajowy numer identyfikacyjny 27594900000000, ul. Plac Małachowskiego  3, 00-916  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 556 96 01, e-mail a.sokolska@zacheta.art.pl, faks 228 277 886.
Adres strony internetowej (url): www.zacheta.art.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup i dostawa laptopów i pamięci RAM dla serwera będącego w posiadaniu Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/02/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
CZĘŚĆ 1 – pamięć RAM Przedmiotem zamówienia jest dostawa pamięci RAM dla serwera będącego w posiadaniu Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki – minimalne wymagania: a) Kompatybilność z serwerem DELL R430 (objętym serwisem i wsparciem technicznym producenta) z procesorem Intel Xeon CPU E5-2620 v3, b) Pojemność: 16GB DDR4, c) Registered, d) moduł dwubankowy, e) Taktowanie: 2133MHz DDR4-2133/PC4-17000, f) Rank: 2RX4, g) ECC, h) Opóźnienie: CL15, i) Napięcie 1.2V, j) 288 PIN RDIMM. Dodatkowe informacje: a) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w terminie maksymalnie do 4 tygodni (28 dni) od dnia podpisania umowy. b) Montaż dostarczonych komponentów (którego dokona Zamawiający) nie może pociągnąć za sobą utraty gwarancji producenta serwera, bądź opóźniać realizacji usług serwisowych. Zamawiane ilości: rodzaj A – 4 sztuki Wymagania formalne i warunki gwarancji. a) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji przez okres minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. b) Wymiany uszkodzonych pamięci na nowe w okresie gwarancji muszą odbywać się w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia wykrycia wady w trakcie użytkowania przez Zamawiającego. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych u Zamawiającego. c) Oferowane przez Wykonawcę i dostarczone pamięci RAM muszą być fabrycznie nowe i muszą pochodzić z seryjnej produkcji oraz muszą pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedażowego producenta. d) Oferowane przez Wykonawcę pamięci RAM nie mogą powodować utraty posiadanej przez Zamawiającego gwarancji na serwery podlegające rozbudowie. Posiadany przez Zamawiającego serwer objęty jest serwisem gwarancyjnym producenta do listopada 2022 roku. e) Oferowane pamięci RAM nie mogą powodować niewłaściwego działania serwera, do którego są dedykowane oraz nie mogą powodować jego całkowitego unieruchomienia. f) Oferowane pamięci RAM nie mogą powodować pogorszenia wydajności/parametrów już zainstalowanych pamięci RAM (PN: 1R8CR). CZĘŚĆ 2 – komputery przenośnie – 8 sztuk Nazwa Minimalne parametry Rozdzielczość matrycy 1920x1080 Matryca IPS LED Matowa Przekątna 13,9 – 14 cala Pamięć RAM minimum 8GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz), 2 sloty na banki pamięci, 1 wolny Procesor Intel Core i5-10210U (4 rdzenie, 8 wątków, 1.60-4.20 GHz, 6MB cache) Karta graficzna Zintegrowana Intel UHD Graphics 620 Karta dźwiękowa zintegrowana Kamera internetowa wbudowana, 720p Mikrofon wbudowany Głośniki wbudowane Karta sieciowa bezprzewodowa WiFi 802.11 ac (gen. 5) Karta sieciowa przewodowa, ze złączem RJ45 10/100/1000 Mbit/s Bluetooth tak Port USB USB 3.1 minimum 2 w tym 1 z funkcją ładowania Port HDMI 1, zgodny z HDMI 1.4 Inne Złącze zasilania, gniazdo słuchawkowe / mikrofonowe Złącze VGA Napęd wewnętrzny SSD M.2 PCIe, pojemność minimum 256GB Czytnik kart wbudowany Waga komputera wraz z baterią maksimum 1,7kg Zewnętrzny zasilacz sieciowy W zestawie Pojemność baterii 3-komorowa, Minimum 3500 mAh System operacyjny 64 bitowy system operacyjny Windows 10 PRO PL umożliwiający integrację z Microsoft Active Directory, umożliwiający centralne zarządzanie konfiguracją oraz zachowaniem systemu operacyjnego komputera z poziomu GPO, umożliwia uruchomienie aplikacji Płatnik, MS Office 2013 bez konieczności stosowania emulacji Gwarancja minimum 36 miesięcy od daty zakupu, serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, skuteczny czas usunięcia usterki nie więcej niż 3 dni, uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego Uwaga Możliwość zabezpieczenia linką Szyfrowanie TPM Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia co do elementów w którejkolwiek części użyto znaków towarowych lub źródeł pochodzenia, wyrazom takim towarzyszy zwrot „lub równoważny”. Wskazanie w SIWZ i załącznikach nazwy handlowej określa klasę produktu i służy ustaleniu standardu w zakresie wymogów technicznych, jakościowych postawionych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych. Uznaje się, że produkt równoważny to produkt o właściwościach jakościowych takich samych lub lepszych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt taki powinien posiadać cechy i parametry nie gorsze niż parametry wskazane jako minimalne w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i nie gorsze niż podany produkt wzorcowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30236110-6

Dodatkowe kody CPV: 30213100-6, 48820000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pamięć RAM
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4878.05
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Innergo Systems Sp. o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Odrowąża 15
Kod pocztowy: 03-310
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6961.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2214.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6961.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Komputery przenośne - 8 sztuk
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22764.23
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Innergo Systems Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Odrowąża 15
Kod pocztowy: 03-310
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 26253.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25584.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26253.12
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych