Ogłoszenie nr 510539562-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.
Gmina Ceków-Kolonia: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Morawin” realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szadek i Plewnia wraz z budową łącznika sieci wodociągowej w miejscowości Plewnia i budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Plewnia, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Morawin”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie realizowane jest z udziałem operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 598761-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Ceków-Kolonia, Krajowy numer identyfikacyjny 54116700000000, ul. Ceków-Kolonia  51, 62-834  Ceków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 631 002, e-mail ugcekow1@go2.pl, faks 627 631 151.
Adres strony internetowej (url): http://ug.cekow.ibip.pl/public/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Morawin” realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szadek i Plewnia wraz z budową łącznika sieci wodociągowej w miejscowości Plewnia i budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Plewnia, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Morawin”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GPRiOŚ.271.2.10.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego zadania pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Morawin realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szadek i Plewnia wraz z budową łącznika sieci wodociągowej w miejscowości Plewnia i budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Plewnia, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Morawin” 2. Zadanie realizowane jest z udziałem operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Morawin w realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania planowanej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Morawin, obejmującej swym zakresem: - roboty ogólnobudowlane - przebudowę budynku technologicznego, - roboty sanitarne - przebudowę ciągu technologicznego uzdatniania i dystrybucji wody, - roboty elektryczne - przebudowę instalacji elektrycznej z dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi oraz zbudować (zrealizować roboty budowlane, sanitarne i elektryczne ) i dokonać zgłoszenia zakończenia przebudowy do odpowiednej jednostki Nadzoru Budowlanego. Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w programie funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji zgodnie z niniejszym PFU, uwzględniając planowany cel i funkcję przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm, wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie projektu budowlanego zgodnego z załączonym programem funkcjonalno-użytkowym. Celem zamówienia jest uzyskanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. b) Wykonanie prac budowlano – montażowych na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlano – wykonawczego. Podstawą wykonania robót budowlanych powinna być dokumentacja projektowa, którą wykonawca sporządzi we własnym zakresie. Rozwiązania przyjmowane w opracowaniach projektowych będą: - oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, - na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, - zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polską Normą i aktualną wiedzą techniczną. Parametry określające wielkość przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Morawin a) przebudowa budynku technologicznego SUW: - adaptacja pomieszczenia chlorowni - wykonanie nowego, odrębnego wejścia z zewnątrz budynku (w miejscu istniejącego okna), szer. drzwi 90cm, profil aluminiowy z ciepłym profilem, - domurowanie ściany działowej oddzielającej chlorownię od agregatorni od wysokości 2,50cm do poziomu stropu, ściana murowana z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej, - zamurowanie wejścia do chlorowni z korytarza, z demontażem istniejących drzwi, - wyposażenie pomieszczenia w system wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, oraz wpust podłogowy (kratkę ściekową), - adaptacja pomieszczenia agregatorni - przygotowanie fundamentu z betonu C30/37 o wym. 2,30x1,50m i grubości 0,30m, zbrojonego siatką, poziom równy z poziomem podłogi, oraz instalacji wentylacyjnej (czerpnia i wyrzutnia powietrza) i odprowadzenia spalin (wyrzut spalin poza budynek), - adaptacja pomieszczenia hali filtrów i pomp - oddzielenie pomieszczenia sterowni od hali filtrów – zamurowanie otworu drzwiowego i okiennego – pustakiem ceramicznym na zaprawie cementowowapiennej, - przebudowa kanałów technologicznych – nowy kanał technologiczny pod orurowanie technologiczne w hali filtrów z likwidacją odcinka kanału istniejącego, kanały technologiczne wyposażyć w okładzinę żywiczną i zwieńczenie kratkami ażurowymi nierdzewnymi, - likwidacja trzech istniejących fundamentów pod obecnie funkcjonujące pompy PJM, rozkucie + zlicowanie z poziomem hali filtrów, - pozostałe roboty wewnętrzne dla wszystkich pomieszczeń - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na aluminiową z ciepłym profilem, szer. drzwi 80cm, - wykonanie nowej posadzki na warstwach: wylewka samopoziomująca gr. 7cm, podkład betonowy zbrojony gr. 12cm, papa asfaltowa, styropian twardy gr. 6cm, papa asfaltowa, podłoże betonowe gr. 15cm, piasek zagęszczony gr. 20cm, - wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, - malowanie obiektu i ułożenie płytek ceramicznych – płytki podłogowe oraz ścienne do wysokości 2,30m na zaprawie klejowej, powyżej malowanie farbą emulsyjną w kolorze jasnym, - roboty zewnętrzne - wykonanie nowych daszków nad wejściami do agregatorni, chlorowni i korytarza (z likwidacją dwóch istniejących), systemowe (prefabrykowane), łukowe z aluminium, - naprawa elewacji budynku od strony północnej (w miejscu wykonania nowych daszków nad drzwiami oraz wejścia do chlorowni) – styropian + wyprawa tynkarska, - wykonanie opaski wokół budynku z betonowej kostki brukowej szer. 1,0m. b) przebudowa ciągu technologicznego uzdatniania wody: Montaż nowych urządzeń służących uzdatnianiu i dystrybucji wody do sieci wodociągowej w postaci: - zestaw hydroforowy II° pompowania (w oparciu o pionowe wielostopniowe pompy wirowe, w układzie pompy główne + pompa rezerwowa) w miejsce istniejących zbiorników hydroforowych i pomp blokowych PJM, - układ filtracji - układ aeracji - dmuchawa do płukania filtrów, - pompa płuczna do płukania filtrów, - -sprężarka do procesów napowietrzania wody, bezolejowa wraz z nowym rozdzielaczem powietrza i niezbędną armaturą, - nowe orurowanie technologiczne wewnątrz budynku z rur PVC klejonych na ciśnienie 1,0 Mpa, z niezbędną armaturą pomiarowo-sterująco-odcinającą, - agregat prądotwórczy, - instalacja wewnętrzna wod-kan z montażem nowych umywalek i miski ustępowej, - kanalizacja technologiczna pomieszczania chlorowni z rur PVC c) przebudowa instalacji elektrycznej z dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym: - instalacja zasilająca odbiorniki stacji, instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych, - instalacja sterownicza, sygnalizacyjna i pomiarowa, - instalacja połączeń wyrównawczych, uziemień, instalacji odgromowej i przepięciowej, - rozdzielnice technologiczne i sterujące, - system wizualizacji i zdalnego nadzoru nad pracą stacji, - wymiana oświetlenia wewnętrznego, - ogrzewanie elektryczne obiektu (grzejniki konwektorowe), - dostosowanie pracy stacji do pracy w trybie w pełni automatycznym, - włączenie obiektu do gminnego systemu monitoringu. Istniejące urządzenia - zbiorniki hydroforowe, filtry, aeratory, pompy, orurowanie z armaturą (zawory, zasuwy, przepustnice), oświetlenie, rozdzielnice i tablice elektryczne, oraz wyposażenie sanitarne przewidziano do rozbiórki i demontażu. Na obiekcie do wykorzystania pozostaną istniejące: chlorator, osuszacz powietrza i zbiornik powietrza (dla potrzeb sprężarki). W zakresie robót, obejmujących przebudowę stacji uzdatniani wody w miejscowości Morawin w gminie Ceków-Kolonia, wystąpią w szczególności: 1) Roboty projektowe Opracowanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z wszystkimi pracami uzupełniającymi w zakresie uzyskania warunków przyłączenia, uzgodnień (w tym z Państwową Inspekcją Sanitarną), pozwoleń (np. wodno prawnych jeżeli będą wymagane) i ustaleń dokonywanych w trakcie procesu projektowego. Inwestycja nie wymaga wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych - Zamawiający uzyskał decyzję umarzającą postepowanie w sprawie wydania ww decyzji. Zamawiający złożył wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zostało wszczęte. Zakres robót projektowych obejmuje: a) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna. b) Opracowanie przedmiarów robót do w/w projektu w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna; c) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla w/w projektu w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna; d) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej+ wersja elektroniczna; e) Uzyskanie wszystkich niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej: map, warunków technicznych, pozwoleń, decyzji, uzgodnień (w tym z właścicielami gruntów, na których planowana jest inwestycja, opinii (w tym opinii z posiedzenia Narady Koordynacyjnej) i sprawdzeń dokumentacji projektowej, oraz pozostałych spraw formalno-prawnych niezbędnych do opracowania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z jej uzyskaniem; f) Wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu zamówienia; g) Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). 2) Roboty budowlane - wykonawcze Zakres robót budowlanych wykonawczych obejmuje: Prace budowlano - montażowe obejmujące przebudowę SUW Morawin w gminie Ceków Kolonia wraz z: a) Obsługą geodezyjną; b) Przeprowadzeniem prób końcowych (próby ciśnień, szczelności, rozruchu technologicznego zakończonego przeprowadzeniem badań wody – badania szczegółowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 ze zm.) w zakresie monitoringu parametrów grupy B (Escherichia coli (E.coli), bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 220C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna, enterokoki, akrylamid, antymon, arsen, azotany, benzen, benzeno(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, epichlorohydyna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, suma pestycydów, rtęć, selen, suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, trihalometany – ogółem (suma THM), glin (Al.), jon amonu, chlorki, mangan, siarczany, sód, utlenialność z KMnO4, żelazo, bromodichlorometan, chlor wolny, suma chloranów i chlorynów, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro, twardość, azotyny, żelazo) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi, zgłoszenie urządzeń technicznych właściwemu UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) podlegających dozorowi technicznemu. c) Wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; d) Wykonaniem dokumentacji powykonawczej. 4. Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy, jest określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dokumentacji przetargowej, w szczególności w załączniku Nr 7 do SIWZ - Wzór umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji zawarte zostały w dokumentacji przetargowej, w szczególności w załączniku nr 7 do SIWZ „Program Funkcjonalno-użytkowy” 5. W zadeklarowanej cenie ryczałtowej muszą zawierać się wszelkie czynności i koszty niezbędne dla właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające z programu funkcjonalno-użytkowego, zapisów dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ z załącznikami, celu inwestycji, obowiązujących przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej, zasad sztuki budowlanej, przyjętych dobrych zwyczajów w realizacji tego typu zamówienia oraz innych czynności niezbędnych dla właściwej realizacji inwestycji, bez względu na faktyczny zakres i termin wykonania. Cena oferty uwzględniać musi wartość całego przedmiotu zamówienia oraz podatek od towarów i usług. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót. 7. Koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji ponosi Wykonawca, odpowiedzialny jest również za powstałe w trakcie robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.). Elementy metalowe pochodzące z demontażu SUW pozostają do dyspozycji Zmawiającego a w szczególności: pompy, filtry, zbiorniki , agregaty prądotwórcze itp. 8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres: minimalnie 36 miesięcy – maksymalnie 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Okres rękojmi ustawowy. 9. Wykonawca będzie zobowiązany uwzględniać wszelkie uwagi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (reprezentującego Zamawiającego) lub Zamawiającego w związku z realizowaną inwestycją. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji umowy. Wykonawca w ramach świadczonej usługi i robót zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania przepisów obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi i robót budowlanych za pośrednictwem osób posiadających stosowne kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia oraz spełniających wymogi przepisów prawa jeśli takie są wymagane. 10. Jeżeli w SIWZ lubw Programie funkcjonalno-użytkowym zostaną wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a w odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu umowy z urządzeń, materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone (wskazane) w SIWZ oraz w programie funkcjonalno-użytkowym i warunkach realizacji zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45252126-7, 45300000-0, 45232150-8, 45111200-0, 45232410-9, 45255600-5, 45232400-6, 45231400-9, 45231000-5, 71320000-7, 45240000-1, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 635000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PROINVEST Sp. z o.o.
Email wykonawcy: d.tyca@proinvest-rawicz.pl
Adres pocztowy: ul. Kamińskiego 40
Kod pocztowy: 63-900
Miejscowość: Rawicz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 957678.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 957678.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1695010.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych