Ogłoszenie nr 510418364-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.
Gmina Rogowo: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Rogowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 589385-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540189441-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rogowo, Krajowy numer identyfikacyjny 910866732, ul. Rogowo  51, 87-515  Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 801 622, e-mail przetargi@rogowo.pl, faks 542 802 832.
Adres strony internetowej (url): www.bip.rogowo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Rogowo
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Og.271.P.7.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do jednostek organizacyjnych w Gminie Rogowo tj.: 1) Stołówka w Szkole Podstawowej w Sosnowie, Sosnowo 31; 87-515 Rogowo 2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogowie, Rogowo 38, 87-515 Rogowo. 2. Lista produktów wraz z szacowanymi ilościami znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ. Dokument Exel został podzielony na 8 zakładek. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, Wykonawca może złożyć ofertę na jeden bądź wszystkie pakiety. 4. Zamówienie składa się z 3 (trzech) pakietów. 5. Wykonawca może składać ofertę na DANY PAKIET. Pod pojęciem PAKIETU Zamawiający ma na myśli STOŁÓWKĘ + PRZEDSZKOLE. Oferta, która zostanie złożona tylko na Stołówkę, bądź na Przedszkole zostanie odrzucona. 6. Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu ofertowo-cenowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego. 7. Dostawa artykułów spożywczych obejmuje załadunek, transport i rozładunek dostarczanych artykułów do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie w Stołówce w Sosnowie oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rogowie. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca. 8. Podane w załącznikach wskazanych w ust. 2 ilości produktów w poszczególnych częściach są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości dostarczanych artykułów spożywczych może wynikać z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, np. zmniejszenia liczby żywionych osób w wyniku absencji i nie może stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw. 9. Zamawiający zastrzega sobie również prawo zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w ramach danej części zamówienia. 10. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych do Zamawiającego produktów spożywczych i ich cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowo-cenowym odpowiednio dla części zamówienia. 11. W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową Wykonawca zobowiązany jest do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów po cenach promocyjnych, jeżeli są niższe od przetargowych przez cały okres trwania promocji 12. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:  Posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,  Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,  Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu,  Posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu,  Muszą odpowiadać normom jakościowym a w przypadku warzyw i owoców świeżych muszą być klasy I, którą określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw. 13. Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz.594 z póź. zm.) Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na każde żądanie Zamawiającego. 14. Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016, poz. 1154). 15. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. 17. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 3 godziny od telefonicznego lub osobistego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. 18. W przypadku towarów posiadających nazwy towarowe ma zastosowanie zapis „lub równoważny” (zgodnie z art. 29 ust.3 Pzp), gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający może w opisie przedmiotu zamówienia zastosować znaki towarowe wraz z zapisem „lub równoważny”. 19. Zamawiający dopuszcza przyjęcie innych, równoważnych artykułów spożywczych niż podane w formularzu ofertowo-cenowym, przy czym równoważne oznacza: zastosowanie artykułów spożywczych mających skład surowcowy przyjęty w produktach spożywczych, wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja, itp., posiadanie cech jakościowych (normy polskie, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące, itp.) oraz walory spożywcze (smak, skład, zapach, barwa, itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego w formularzu ofertowo-cenowym. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisanych w formularzu ofertowo-cenowym jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez zamawiającego poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w dołączonym do formularza ofertowego - formularzu ofertowo-cenowym. W tym wypadku wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem tzw. "równoważności" artykułów żywnościowych wskazanych w formularzu ofertowo-cenowym spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczone przez niego artykuły spełniają takie same wymagania jak produkty określone przez zamawiającego dotyczące składu produktu, jego jakości, trwałości, itp. parametrów. 20. Pozostałe wymagania: 1) Dostarczane w każdej z części produkty spełniać muszą prawem określone wymogi dla tych produktów w tym wymogi zdrowotne. 2) Materiał opakowaniowy winny być dopuszczony do kontaktu z żywnością. Każdy asortyment produktów musi być dostarczony w oddzielnym pojemniku. 3) Produkty w puszkach winny być wyposażone w elementy do otwierania ręcznego, bez pomocy otwieracza mechanicznego. 4) Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku / klasy. 5) Produkty oznakowane mają być zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 ze zm.), tzn. muszą zawierać: nazwę, wykaz i ilość składników lub kategorii składników, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, firmę i adres producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy, nazwę i adres producenta. 21. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości, zgodnie z opisanymi wyżej wymaganiami, oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu, z zastrzeżeniem, iż: pieczywo wyprodukowane będzie w dobie dostawy; ryby i mrożonki będą posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od dostawy; jaja konsumpcyjne nie będą starsze niż 7 dni od daty pakowania; warzywa i owoce świeże cechować się będą regularnym kształtem właściwym dla danej odmiany, będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, oznak wyrastania korzenia w pęd nasienny, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia; mięso i wędliny będą produktami świeżymi, z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż 5 dni od dostawy. 22. Przedmiot zamówienia (CPV: 15000000-8) został podzielony na 3 pakiety: Pakiet nr 1. Produkty mleczarskie (CPV: 15500000-3) Pakiet nr 2. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie (CPV: 15810000-9) Pakiet nr 3. Różne produkty spożywcze (CPV: 15400000-2; 15800000-6)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8

Dodatkowe kody CPV: 15500000-3, 15810000-9, 15400000-2, 15800000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Produkty mleczarskie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22636.44
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ABER Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 8
Kod pocztowy: 85-758
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 23774.54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23774.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24962.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10238.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 36
Kod pocztowy: 87-500
Miejscowość: Rypin
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10728.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10728.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12734.28
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Różne produkty spożywcze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 27573.26
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ABER Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 8
Kod pocztowy: 85-758
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 29562.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29562.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 35463.34
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych