Ogłoszenie nr 510427558-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Gmina Uścimów: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Uścimów – budynek OSP Stara Jedlanka, budynek OSP Drozdówka, budynek OSP Nowy Uścimów, budynek OSP Maśluchy, budynek OSP Krasne”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Uścimów – etap II” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 774010-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540559419-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Uścimów, Krajowy numer identyfikacyjny 54773800000000, ul.   , 21-109  Stary Uścimów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 523 026, e-mail uscimow@wp.pl, faks 818 523 026.
Adres strony internetowej (url): http://uguscimow.bip.lubelskie.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://uguscimow.bip.lubelskie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Uścimów – budynek OSP Stara Jedlanka, budynek OSP Drozdówka, budynek OSP Nowy Uścimów, budynek OSP Maśluchy, budynek OSP Krasne”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GPI.271.6.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem części 1. zamówienia jest termomodernizacja budynku OSP Stara Jedlanka, w szczególności: 1) docieplenie stropów wełną mineralną o współczynniku przewodności cieplnej nie gorszej niż λ=0,032W/(m*K), 2) docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku przewodności cieplnej nie gorszej niż λ=0,038W/(m*K) metodą BSO, 3) wymianę stolarki okienno-drzwiowej, 4) modernizację systemu c.o. polegająca na wymianie grzejników elektrycznych, 5) wymianę opraw oświetleniowych na nowocześniejsze typu LED, 6) montaż instalacji fotowoltaicznych, 7) ułożenie kostki brukowej. Przedmiotem części 2. zamówienia jest termomodernizacja budynku OSP Drozdówka, w szczególności: 1) docieplenie stropów styropianem EPS 100 o współczynniku przewodności cieplnej nie gorszej niż λ=0,032W/(m*K), 2) docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku przewodności cieplnej nie gorszej niż λ=0,038W/(m*K) metodą BSO, 3) wymianę stolarki okienno-drzwiowej, 4) modernizację systemu c.o. polegająca na wymianie grzejników elektrycznych, 5) wymianę opraw oświetleniowych na nowocześniejsze typu LED, 6) montaż instalacji fotowoltaicznych. Przedmiotem części 3. zamówienia jest termomodernizacja budynku OSP Nowy Uścimów, w szczególności: 1) docieplenie stropów wełną mineralną o współczynniku przewodności cieplnej nie gorszej niż λ=0,032W/(m*K), 2) docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku przewodności cieplnej nie gorszej niż λ=0,038W/(m*K) metodą BSO, 3) wymianę stolarki okienno-drzwiowej, 4) modernizację systemu c.o. polegająca na wymianie grzejników elektrycznych, 5) wymianę opraw oświetleniowych na nowocześniejsze typu LED, 6) montaż instalacji fotowoltaicznych; 7) ułożenie kostki brukowej. Przedmiotem części 4. zamówienia jest termomodernizacja budynku OSP Maśluchy, w szczególności: 1) docieplenie stropów wełną mineralną o współczynniku przewodności cieplnej nie gorszej niż λ=0,032W/(m*K), 2) docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku przewodności cieplnej nie gorszej niż λ=0,038W/(m*K) metodą BSO, 3) wymianę stolarki okienno-drzwiowej, 4) modernizację systemu c.o. polegająca na wymianie grzejników elektrycznych, 5) wymianę opraw oświetleniowych na nowocześniejsze typu LED, 6) montaż instalacji fotowoltaicznych, 7) ułożenie kostki brukowej. Przedmiotem części 5. zamówienia jest termomodernizacja budynku OSP Krasne, w szczególności: 1) docieplenie stropów wełną mineralną o współczynniku przewodności cieplnej nie gorszej niż λ=0,032W/(m*K), docieplenie stropu garażu OSP pianą poliuretanową o współczynniku przewodności cieplnej nie gorszej niż λ=0,036W/(m*K), 2) docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku przewodności cieplnej nie gorszej niż λ=0,038W/(m*K) metodą BSO, 3) wymianę stolarki okienno-drzwiowej, 4) modernizację systemu c.o. polegająca na wymianie grzejników elektrycznych, 5) wymianę opraw oświetleniowych na nowocześniejsze typu LED, 6) montaż instalacji fotowoltaicznych, 7) ułożenie kostki brukowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45310000-3, 45331000-6, 45331100-7, 45321000-3, 45421000-4, 09331200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Termomodernizacja budynku OSP Stara Jedlanka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 154000.00
Waluta polski zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LP-BUD Piotr Lemieszek
Email wykonawcy: lpbud@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Biedronki 9/51
Kod pocztowy: 20-543
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 189420.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 169928.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 258803.92
Waluta: polski zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Termomodernizacja budynku OSP Drozdówka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 129740.00
Waluta polski zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LP-BUD Piotr Lemieszek
Email wykonawcy: lpbud@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Biedronki 9/51
Kod pocztowy: 20-543
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 159580.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 159580.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 239728.96
Waluta: polski zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Termomodernizacja budynku OSP Nowy Uścimów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 170230.00
Waluta polski zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LP-BUD Piotr Lemieszek
Email wykonawcy: lpbud@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Biedronki 9/51
Kod pocztowy: 20-543
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 209382.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 209382.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 305511.53
Waluta: polski zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Termomodernizacja budynku OSP Maśluchy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 176150.00
Waluta polski zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LP-BUD Piotr Lemieszek
Email wykonawcy: lpbud@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Biedronki 9/51
Kod pocztowy: 20-543
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 216664.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 216664.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 276749.54
Waluta: polski zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Termomodernizacja budynku OSP Krasne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 299295.00
Waluta polski zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LP-BUD Piotr Lemieszek
Email wykonawcy: lpbud@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Biedronki 9/51
Kod pocztowy: 20-543
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 368132.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 344338.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 512957.00
Waluta: polski zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych