Ogłoszenie nr 510435512-N-2021 z dnia 14.09.2021 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Termomodernizacja budynku przy ul. Kokota 149 w Rudzie Śląskiej realizowaną w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Termomodernizacja budynku przy ul. Kokota 149 w Rudzie Śląskiej realizowaną w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 596088-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540210935-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 27354564700000, ul. ul. 1 Maja  218, 41-710  Ruda Śląska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2420133 , e-mail zamowienia@mpgm.com.pl, faks 322 420 881.
Adres strony internetowej (url): bip.mpgm.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynku przy ul. Kokota 149 w Rudzie Śląskiej realizowaną w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
TIR/21/RB/PN/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Termomodernizacja budynku przy ul. Kokota 149
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45410000-4, 45442100-8, 45332000-3, 45331100-7, 45320000-6, 45422100-2, 45321009-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 407407.41
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F.H.U. FESTBUD Patryk Urbańczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. S. Batorego 65/6 43-100 Tychy
Kod pocztowy: 43-100
Miejscowość: Tychy
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 440000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 440000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 657123.24
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych