Ogłoszenie nr 510232839-N-2020 z dnia 20.11.2020 r.
Zarząd Mienia Skarbu Państwa: Świadczenie dostawy zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w okresie od 01stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022r. w nieruchomościach zabudowanych Skarbu Państwa gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550210294-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Mienia Skarbu Państwa, Krajowy numer identyfikacyjny 14000145900000, ul. Prosta  69, 00-838  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 551 21 00, e-mail zmsp@zmsp.warszawa.pl, faks 22 551 21 01.
Adres strony internetowej (url): http://zmsp.bip.um.warszawa.pl , http://zmsp.warszawa.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie dostawy zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w okresie od 01stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022r. w nieruchomościach zabudowanych Skarbu Państwa gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZM.NZP.221-12/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
świadczenie dostawy zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w okresie od 01stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022r. w nieruchomościach zabudowanych Skarbu Państwa gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa Nr Adres nieruchomości ( przyłącze niezależne z wodomiarem głównym )** poł. z kanałem /bez kanału/ kanalizacja lokalna* ilość lokale mieszkalnych w nieruchomości przeznaczenie lokalu użytkowego 1 Armii Krajowej 100 W+K 6 2 Czerniakowska 128 W+K 9 3 Gierymskiego 1 W+K 30 4 Lucerny 106 W 7 5 Podwale 5 W+K 24 6 Radzymińska 105 W+K 22 poczta 7 Willowa 6 W+K 5 8 Klarysewska 57 W+K 35 9 Powązkowska 80 W+K 20 10 Korkowa 163 W+K 7 11 Kostrzyńska 24 W 17 12 Al. Jerozolimskie 32 W+K 1 bank , biura, handlowa 13 Senatorska 38 W+K 0 pustostan 14 Ludna 4 W+K 28 poczta 15 Ciupagi 2 W 185 poczta , sklep 16 Świętokrzyska 14 W+K 0 sklep, restauracja , biura 17 Wołoska 26 W+K 0 garaże 18 Tarnowiecka 55 W+K 0 pustostan 19 Walcownicza 28 C W 0 pustostan 20 Bohaterów Warszawy 31 W+K 0 pustostan 21 Nowy Świat 58 W+K 2 fundacja, restauracja 22 Zorzy 30B K 12 23 Kozietulskiego 4B W+K 6
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 65110000-7

Dodatkowe kody CPV: 90000000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 724636.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST.WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Email wykonawcy: dok@mpwik.com.pl
Adres pocztowy: Pl. Starynkiewicza 5
Kod pocztowy: 02-015
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 782607.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 782607.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 782607.42
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
dostawy, mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych