Gość
Zamawiający
Formularz
Ogłoszenie nr 500012317-N-2017 z dnia 11-08-2017 r.
Urząd Gminy: Wykonanie modernizacji placów zabaw w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach-Zameczku i w OWP w Koźlinach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546646-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 19052787200000, ul. ul. Gdańska  17, 83022   Suchy Dąb, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 828 620, e-mail skarbnik@suchy-dab.pl, faks 586 828 685.
Adres strony internetowej (url): https://www.suchy-dab.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie modernizacji placów zabaw w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach-Zameczku i w OWP w Koźlinach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.7.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na wykonanie modernizacji placów zabaw w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach – Zameczku i w OWP w Koźlinach w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. 2. Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna. 3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 72 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 4. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 3 (trzy) części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy następujących założeniach: a)Zamawiający nie zastrzega liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę przetargową. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części zamówienia: 1) zadanie (część) nr 1 – modernizacja placu zabaw w OWP w Suchym Dębie „BAJLANDIA” zadanie (część) nr 2 – modernizacja placu zabaw w OWP w Grabinach-Zameczku „SMERFOLANDIA” 2) zadanie (część) nr 3 – modernizacja placu zabaw w OWP w Koźlinach „ZABAWOLANDIA” 6. W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 należy wykonać, w szczególności, następujący zakres robót: wyrównanie terenu wraz z dostawą i montażem niżej wymienionych elementów: 1. Aktywna ścianka - urządzenie wspinaczkowe, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. wymiary: min.193 x 170 cm; strefa bezpieczeństwa: 493 x 470 cm; wysokość całkowita: min. 108 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 97 cm. (lub równoważny) 2. Trzywieżowy tor przeszkód malucha - zestaw z trzema wieżami, dwoma wejściami i zjeżdżalnią, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 542 x 399 cm; Strefa bezpieczeństwa: 842 x 749 cm; wysokość całkowita: min. 220 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm. (lub równoważny) 3. Aktywny domek - gry kółko i krzyżyk, hipnotyzer oraz blat z cyframi, część zadaszona, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.161 x 110 cm; strefa bezpieczeństwa: 461 x 410 cm; wysokość całkowita: min. 171 cm; wysokość swobodnego upadku min. 10 cm. (lub równoważny) 4. Pałac zabaw - materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.174 x 160 cm; strefa bezpieczeństwa: min.474 x 460 cm; wysokość całkowita: min.171 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 10 cm; wysokość podestu: min.10 cm. (lub równoważny) 5. Kładka sprawnościowa - kładka do ćwiczeń równowagi. Materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 54 x 186 cm; strefa bezpieczeństwa: 354 x 486 cm; Wysokość całkowita: min. 55 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 55 cm. (lub równoważny) 6. Ścianka funkcyjna liczydło - różnego rodzaju dwustronne, kolorowe ścianki funkcyjne bardzo wytrzymałe i trwałe. Materiał: płyta polietylenowa odporna na działanie warunków atmosferycznych, stal nierdzewna. Wymiary: min 86 x 10 cm; strefa bezpieczeństwa: 386 x 310 cm; wysokość całkowita: min. 85 cm. (lub równoważny) 7. Linowa górka - ścianka wspinaczkowa w kształcie góry, Materiał: stal nierdzewna, liny z rdzeniem stalowym w oplocie syntetycznym. Wymiary: min. 94 x 204 cm; Strefa bezpieczeństwa: 396 x 504 cm; Wysokość całkowita: min.60 cm; Wysokość swobodnego upadku: min.60 cm. (lub równoważny) 8. Most z talerzami - Most z talerzykami zawieszonymi na różnej wysokości. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 31 x 306 cm; strefa bezpieczeństwa: 331 x 606 cm; Wysokość całkowita: min. 116 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 43 cm. (lub równoważny) 9. Dwie wieże z mostem linowym - dwuwieżowy zestaw zabawowy, Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min 348 x 361 cm; Strefa bezpieczeństwa: 698 x 661 cm; Wysokość całkowita: min. 220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm. (lub równoważny) 10. Most z dwiema wieżami - dwuwieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej strony i zjeżdżalnią z drugiej. Ruchomy most. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 235 x 378 cm; Strefa bezpieczeństwa: 585 x 678 cm; Wysokość całkowita: min.220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm; Wysokość podestu: min. 59 cm. (lub równoważny) 11. Ścianka funkcyjna bulaj – 2 sztuki - dwustronne ścianki ,wytrzymałe i trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 20 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 320 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm (lub równoważny) 12. Ścianka funkcyjna trójkąty i kwadraty - dwustronna ścianka funkcyjna, wytrzymała i trwała, odporna na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 6 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 306 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm. (lub równoważny) 7. W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 należy wykonać, w szczególności, następujący zakres robót: wyrównanie terenu wraz z dostawą i montażem niżej wymienionych elementów: 1. Aktywna ścianka - urządzenie wspinaczkowe, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. wymiary: min.193 x 170 cm; strefa bezpieczeństwa: 493 x 470 cm; wysokość całkowita: min. 108 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 97 cm. (lub równoważny) 2. Trzywieżowy tor przeszkód malucha - zestaw z trzema wieżami, dwoma wejściami i zjeżdżalnią, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 542 x 399 cm; Strefa bezpieczeństwa: 842 x 749 cm; wysokość całkowita: min. 220 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm. (lub równoważny) 3. Aktywny domek - gry kółko i krzyżyk, hipnotyzer oraz blat z cyframi, część zadaszona, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.161 x 110 cm; strefa bezpieczeństwa: 461 x 410 cm; wysokość całkowita: min. 171 cm; wysokość swobodnego upadku min. 10 cm. (lub równoważny) 4. Pałac zabaw - materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.174 x 160 cm; strefa bezpieczeństwa: min.474 x 460 cm; wysokość całkowita: min.171 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 10 cm; wysokość podestu: min.10 cm. (lub równoważny) 5. Kładka sprawnościowa - kładka do ćwiczeń równowagi. Materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 54 x 186 cm; strefa bezpieczeństwa: 354 x 486 cm; Wysokość całkowita: min. 55 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 55 cm. (lub równoważny) 6. Ścianka funkcyjna liczydło - różnego rodzaju dwustronne, kolorowe ścianki funkcyjne bardzo wytrzymałe i trwałe. Materiał: płyta polietylenowa odporna na działanie warunków atmosferycznych, stal nierdzewna. Wymiary: min 86 x 10 cm; strefa bezpieczeństwa: 386 x 310 cm; wysokość całkowita: min. 85 cm. (lub równoważny) 7. Linowa górka - ścianka wspinaczkowa w kształcie góry, Materiał: stal nierdzewna, liny z rdzeniem stalowym w oplocie syntetycznym. Wymiary: min. 94 x 204 cm; Strefa bezpieczeństwa: 396 x 504 cm; Wysokość całkowita: min.60 cm; Wysokość swobodnego upadku: min.60 cm. (lub równoważny) 8. Most z talerzami - Most z talerzykami zawieszonymi na różnej wysokości. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 31 x 306 cm; strefa bezpieczeństwa: 331 x 606 cm; Wysokość całkowita: min. 116 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 43 cm. (lub równoważny) 9. Dwie wieże z mostem linowym - dwuwieżowy zestaw zabawowy, Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min 348 x 361 cm; Strefa bezpieczeństwa: 698 x 661 cm; Wysokość całkowita: min. 220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm. (lub równoważny) 10. Most z dwiema wieżami - dwuwieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej strony i zjeżdżalnią z drugiej. Ruchomy most. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 235 x 378 cm; Strefa bezpieczeństwa: 585 x 678 cm; Wysokość całkowita: min.220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm; Wysokość podestu: min. 59 cm. (lub równoważny) 11. Ścianka funkcyjna bulaj – 2 sztuki - dwustronne ścianki ,wytrzymałe i trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 20 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 320 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm 12. Ścianka funkcyjna trójkąty i kwadraty - dwustronna ścianka funkcyjna, wytrzymała i trwała, odporna na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 6 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 306 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm. (lub równoważny) 13. Domek z tarasem i zjeżdżalnią- dwa podesty, ślizgawka, balkoniki , gumowe wiaderko na lince i blat z lejkiem i otworami ,Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 260 x 210 cm; Strefa bezpieczeństwa: 610 x 510 cm; Wysokość całkowita: min. 220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm. (lub równoważny) 8. W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 3 należy wykonać, w szczególności, następujący zakres robót: wyrównanie terenu wraz z dostawą i montażem niżej wymienionych elementów: 1. Aktywna ścianka - urządzenie wspinaczkowe, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. wymiary: min.193 x 170 cm; strefa bezpieczeństwa: 493 x 470 cm; wysokość całkowita: min. 108 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 97 cm. (lub równoważny) 2. Trzywieżowy tor przeszkód malucha - zestaw z trzema wieżami, dwoma wejściami i zjeżdżalnią, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 542 x 399 cm; Strefa bezpieczeństwa: 842 x 749 cm; wysokość całkowita: min. 220 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm. (lub równoważny) 3. Aktywny domek - gry kółko i krzyżyk, hipnotyzer oraz blat z cyframi, część zadaszona, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.161 x 110 cm; strefa bezpieczeństwa: 461 x 410 cm; wysokość całkowita: min. 171 cm; wysokość swobodnego upadku min. 10 cm. (lub równoważny) 4. Pałac zabaw - materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.174 x 160 cm; strefa bezpieczeństwa: min.474 x 460 cm; wysokość całkowita: min.171 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 10 cm; wysokość podestu: min.10 cm. (lub równoważny) 5. Kładka sprawnościowa - kładka do ćwiczeń równowagi. Materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 54 x 186 cm; strefa bezpieczeństwa: 354 x 486 cm; Wysokość całkowita: min. 55 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 55 cm. (lub równoważny) 6. Ścianka funkcyjna liczydło - różnego rodzaju dwustronne, kolorowe ścianki funkcyjne bardzo wytrzymałe i trwałe. Materiał: płyta polietylenowa odporna na działanie warunków atmosferycznych, stal nierdzewna. Wymiary: min 86 x 10 cm; strefa bezpieczeństwa: 386 x 310 cm; wysokość całkowita: min. 85 cm. (lub równoważny) 7. Linowa górka - ścianka wspinaczkowa w kształcie góry, Materiał: stal nierdzewna, liny z rdzeniem stalowym w oplocie syntetycznym. Wymiary: min. 94 x 204 cm; Strefa bezpieczeństwa: 396 x 504 cm; Wysokość całkowita: min.60 cm; Wysokość swobodnego upadku: min.60 cm. (lub równoważny) 8. Most z talerzami - Most z talerzykami zawieszonymi na różnej wysokości. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 31 x 306 cm; strefa bezpieczeństwa: 331 x 606 cm; Wysokość całkowita: min. 116 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 43 cm. (lub równoważny) 9. Dwie wieże z mostem linowym - dwuwieżowy zestaw zabawowy, Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min 348 x 361 cm; Strefa bezpieczeństwa: 698 x 661 cm; Wysokość całkowita: min. 220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm. (lub równoważny) 10. Most z dwiema wieżami - dwuwieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej strony i zjeżdżalnią z drugiej. Ruchomy most. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 235 x 378 cm; Strefa bezpieczeństwa: 585 x 678 cm; Wysokość całkowita: min.220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm; Wysokość podestu: min. 59 cm. (lub równoważny) 11. Ścianka funkcyjna bulaj – 2 sztuki - dwustronne ścianki ,wytrzymałe i trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 20 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 320 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm (lub równoważny) 12. Ścianka funkcyjna trójkąty i kwadraty - dwustronna ścianka funkcyjna, wytrzymała i trwała, odporna na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 6 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 306 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm. (lub równoważny) 9. OWP w Suchym Dębie - obecny plac zabaw o powierzchni 1200 m2 zawiera: 4 huśtawki, 1 zamek , 5 sprężyn i 3 karuzele. 10. OWP w Grabinach – Zameczku – obecny plac zabawa o powierzchni około 1500 m 2 zawiera: 4 sprężynowe bujaki, 4 huśtawki, zjeżdżalnia, kratka drabinkowa, karuzela. 11. OWP w Koźlinach – obecny plac zabaw o powierzchni 234 m 2 zawiera: 2 huśtawki, karuzela, 4 sprężyny, zjeżdżalnia. 12. Jeżeli dokumentacja techniczna wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem /minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe/ Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 13. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia opisu przedmiotu zamówienia, przepisów prawa , wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać przedmiot zamówienia bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 14. Roboty budowlane należy wykonać w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do tejże ustawy, pozostałymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi normami oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż. 15. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 935 z późn. zm. ) oraz przepisach wykonawczych do tejże ustawy. 16. Podczas realizacji robót należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska ( właściwa segregacja i utylizacja odpadów, stosowanie rozwiązań ograniczających pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich, prace w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej należy prowadzić poza godzinami 22-6). 17. Wszystkie stosowane materiały budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty. 18. Plac budowy zostanie przekazany w terminie 7 dni od podpisania umowy. 19. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy Pzp: a) Najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca dostarczy zamawiającemu kompletny wykaz pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem mienia i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu podstawy z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będzie wykonywać w ramach umowy o pracę, wykaz stanowić będzie załącznik do umowy. b) Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (zwane pracownikami, wymienione w załączniku do umowy pn. „Wykaz pracowników” c) W sytuacji, gdy zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu -może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w wykazie pracowników są zatrudnione na umowę o pracę. 2) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań: a) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez wykonawcę przedstawiciel zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji personelu wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczność zgodności z wykazem pracowników, o którym mowa w pkt 1 lit a powyżej. b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taka samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dot. zatrudniania na umowę o pracę. Wykonawca niezwłocznie informuje zamawiającego na piśmie o planowanej zmianie osób przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. c) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy , wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonująca roboty bez podpisanej umowy o pracę zgodnie z wykazem osób stanowiącym załącznik do umowy. 3) Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia,, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę prze wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; Zadanie 1 – prace przygotowawcze, montaż urządzeń Zadanie 2- prace przygotowawcze, montaż urządzeń Zadanie 3- prace przygotowawcze, montaż urządzeń
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 37535200-9

Dodatkowe kody CPV: 45112723-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Modernizacja placu zabaw w OWP w Suchym Dębie „BAJLANDIA”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 69772.85
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FIOR Spółka z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Odkrywców 1-3/5
Kod pocztowy: 53-212
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 79487.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 79487.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 79487.52
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Modernizacja placu zabaw w OWP w Grabinach-Zameczku „SMERFOLANDIA”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 78365.57
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FIOR Spółka z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Odkrywców 1-3/5
Kod pocztowy: 53-212
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 87505.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 87505.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 87505.52
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Modernizacja placu zabaw w OWP w Koźlinach „ZABAWOLANDIA”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 50804.67
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FIOR Spółka z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Odkrywców 1-3/5
Kod pocztowy: 53-212
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 76944.74
Oferta z najniższą ceną/kosztem 76944.74
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 76944.74
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych