Ogłoszenie nr 510401900-N-2021 z dnia 13.01.2021 r.
Gmina Proszowice: Prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w mieście Proszowice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550541592-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Proszowice, Krajowy numer identyfikacyjny 35155603300000, ul. 3 Maja  72, 32-100  Proszowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 386 10 05, e-mail inwestycje@proszowice.pl, faks 12 386 15 55 .
Adres strony internetowej (url): www.proszowice.pl
Adres profilu nabywcy: www.proszowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w mieście Proszowice
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WIP-RI.271.10.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w mieście Proszowice. Wykonawca będzie prowadził Biuro Strefy Płatnego Parkowania, które powinno być czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 16:00 (praca jednozmianowa)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 63712400-7

Dodatkowe kody CPV: 79941000-2, 98351000-8, 63712700-0, 63712710-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 240000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ PROSZOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Żębocin 117
Kod pocztowy: 32-100
Miejscowość: Proszowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 228000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 228000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 228000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, osobie prawnej i spełnione są łącznie następujące warunki: a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Wykonawcą usługi, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia jest Zakład Gospodarki Komunalnej Proszowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest jednoosobową spółką utworzoną przez Gminę Proszowice na podstawie Uchwały NR VI/72/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Proszowice jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Proszowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i powierzenia spółce zadań własnych gminy, której jednym z zadań jest prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w mieście Proszowice
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych