Ogłoszenie nr 510402063-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.
Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. oraz ich otoczeniu w podziale na 3 zadania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 615709-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540238464-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie, Krajowy numer identyfikacyjny 33024101800000, ul. Rolna  14, 75-436  Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 721 60 10, e-mail przetargi@zos.koszalin.pl, faks 94 721 60 12.
Adres strony internetowej (url): www.zos.koszalin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. oraz ich otoczeniu w podziale na 3 zadania
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.261.10.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. oraz ich otoczeniu w podziale na 3 zadania. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zostały określone w następujących załącznikach do SIWZ: • Załącznik nr 1A - Formularz cenowy • Załącznik nr 1B – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla zadania nr 1 – usługa sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz budynków Basenu i Hali przy ul. Głowackiego 3-5 w Koszalinie • Załącznik nr 1C – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla zadania nr 2 – usługa sprzątania i utrzymania czystości wokół budynków Basenu i Hali przy ul. Głowackiego 3-5 w Koszalinie • Załącznik nr 1D – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla zadania nr 3 – usługa sprzątania i utrzymania czystości z utrzymaniem terenów zielonych na obiekcie Giełda Towarowo – Samochodowa przy ul. Orląt Lwowskich 26 w Koszalinie • Załącznik nr 1E - Projekt umowy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

Dodatkowe kody CPV: 90911200-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: usługa sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz budynków Basenu i Hali przy ul. Głowackiego 3-5 w Koszalinie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 147595.60
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Black Diamond Sp. z o.o.
Email wykonawcy: blackdiamond1@onet.pl
Adres pocztowy: ul. Orla 6/1A
Kod pocztowy: 75-727
Miejscowość: Koszalin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 156000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 156000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 289941.80
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: usługa sprzątania i utrzymania czystości wokół budynków Basenu i Hali przy ul. Głowackiego 3-5 w Koszalinie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 33612.70
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Jantar 2 Sp. z o.o.
Email wykonawcy: azdonek@jantar.slupsk.pl
Adres pocztowy: ul. Zygmunta Augusta 71
Kod pocztowy: 76-200
Miejscowość: Słupsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Jantar Sp. z o.o.
Email wykonawcy: azdonek@jantar.slupsk.pl
Adres pocztowy: ul. Zygmunta Augusta 71
Kod pocztowy: 76-200
Miejscowość: Słupsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Sekret Sp. z o.o.
Email wykonawcy: azdonek@jantar.slupsk.pl
Adres pocztowy: ul. Zygmunta Augusta 71
Kod pocztowy: 76-200
Miejscowość: Słupsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 32389.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14256.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 65610.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: usługa sprzątania i utrzymania czystości z utrzymaniem terenów zielonych na obiekcie Giełda Towarowo – Samochodowa przy ul. Orląt Lwowskich 26 w Koszalinie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 170547.24
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: czyszczeniepro.pl Adrian Pawłowski
Email wykonawcy: kontakt@czyszczeniepro.pl
Adres pocztowy: ul. Pileckiego 13
Kod pocztowy: 75-403
Miejscowość: Koszalin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 121600.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 121600.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 232502.40
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych