Ogłoszenie nr 500049779-N-2018 z dnia 07-03-2018 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Docieplenie ściany budynku (w części mieszkalnej) przy ul. Sportowej 115 w Rybniku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 508969-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Docieplenie ściany budynku (w części mieszkalnej) przy ul. Sportowej 115 w Rybniku.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0002.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia ściany budynku (w części mieszkalnej) przy ul. Sportowej 115 w Rybniku. Zakres robót: 1. Roboty przygotowawcze - skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, ustawienie rusztowań i zabezpieczenie terenu, 2. Schody zewnętrzne: a) wykonanie konstrukcji schodów, b) wykonanie okładziny schodów, 3.Docieplenie ścian: a) sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, b) gruntowanie podłoża, c) sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, skucie głuchych i odspojonych powierzchni, uzupełnienie ubytków, d) wykonanie docieplenia ścian, e) mocowanie profili cokołowych, f) przyklejenie płyt styropianowych zaprawą klejącą, g) mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podłoża, h) przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych gruboziarnistym papierem ściernym, i) wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego – dodatkowe wzmocnienie ścian parteru, j) zagruntowanie podłoża, k) wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej akrylowej i mozaikowej, 4. Prace instalacyjne: a) demontaż i montaż przewodów uziemiających, b) pomiary instalacji odgromowej, 5. Roboty ziemne, brukarskie: a) wykonanie wykopów liniowych wzdłuż ścian, b) przesadzanie krzewów, c) przełożenie płyt chodnikowych betonowych, d) montaż czyszczaków rynnowych, 6. Roboty uzupełniające: a) rozebranie i montaż rur spustowych, b) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 7.Prace porządkowe: a) załadunek gruzu, b) wywóz i utylizacja gruzu. Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45321000-3

Dodatkowe kody CPV: 45421000-4, 45111200-0, 45312311-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 271672.09
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: W&H Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@hetmaniok.pl
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 49
Kod pocztowy: 44-351
Miejscowość: Turza Śląska
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 230000.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 230000.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 315125.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych