Ogłoszenie nr 510117636-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.
Gmina Adamów: Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa placu zabawa w m. Jacnia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich RPOWL na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 508860-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540025178-N-2020,540025239-N-2020,540030805-N-2020,540031269-N-2020,540034877-N-2020,540068045-N-202

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Adamów, Krajowy numer identyfikacyjny 95036848600000, ul. Adamów  11B, 22-442  Adamów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846186102, e-mail sekretarz@adamow.gmina.pl , faks 846186119.
Adres strony internetowej (url): https://adamow.bip.gmina.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa placu zabawa w m. Jacnia
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RIG 271.1.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1 Przedmiot zamówienia wskazany jest przez zamawiającego w dokumencie pn.,, Projekt budowy terenu rekreacyjnego w miejscowości Jacnia”, stanowiący załącznik do SIWZ Nr 9. Przedmiot zamówienia na podstawie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego, wchodzą prace: Budowa placu zabaw o nawierzchni piaskowej, Budowa siłowni zewnętrznej o nawierzchni z kostki brukowej, Wyposażenie w elementy małej architektury, Formowanie skarpy, Wykonanie pagórków rekreacyjnych, Budowa ogrodzenia, Odbudowa trawnika po pracach budowlanych, Wykonanie nasadzeń. Budowa będzie polegała na wykonaniu: Budowa placu zabaw o nawierzchni piaskowej – 703m², Budowa siłowni zewnętrznej o nawierzchni z kostki brukowej – 276m², Wyposażenie w elementy małej architektury, Budowa ogrodzenia – 160mb, Odbudowa trawnika po pracach budowlanych, Wykonanie nasadzeń. Elementy zagospodarowania: plac zabaw o nawierzchni piaskowej, place i chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, elementy małej architektury: urządzenia do zabawy, urządzenia do ćwiczeń, kosze na śmieci, ławki, ławki z daszkiem, tablica regulaminowa, wiatraki, ogrodzenie komunikacja, ścieżka z kostki brukowej betonowej szer .1m i 1,5m. Projekt architektoniczno – budowlany - opis techniczny od strony 7 załącznika Nr 9 do SIWZ wskazuje, karczowanie, roboty ziemne, nasypy, skarpy, dane konstrukcyjno-materiałowe (nawierzchnie), elementy małej architektury (elementy placu zabaw), elementy siłowni zewnętrznej, ogrodzenie, odbudowa trawnika i wykonanie nasadzeń- wraz z wykonaniem całego zakresu prac.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-0

Dodatkowe kody CPV: 45212140-9, 45111200-0, 45112423-9, 45342000-6, 37535200-9, 45316100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 452841.46
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: APIS POLSKA sp z o.o.
Email wykonawcy: apis@apis.eu.pl
Adres pocztowy: 3 Maja 85
Kod pocztowy: 37-500
Miejscowość: Jarosław
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 556995.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 556995.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1105129.42
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych