Ogłoszenie nr 510235811-N-2019 z dnia 04.11.2019 r.
Dom Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza: Dostawa artykułów spożywczych: Dostawa mięsa i wędlin

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza, Krajowy numer identyfikacyjny 28932500000000, ul. ul. Wołoska  139, 02-507  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 451 231, e-mail egrzeszczuk@dls.org.pl, faks 228 451 935.
Adres strony internetowej (url): www.dls.org.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka budżetowa - zakład opiekuńczo-leczniczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów spożywczych: Dostawa mięsa i wędlin
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin na potrzeby Domu Lekarza Seniora
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15110000-2

Dodatkowe kody CPV: 15131130-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie o cenę
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Dostawa artykułów spożywczych: Dostawa mięsa i wędlin
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę wpłynęła jedna oferta. Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytania o cenę  na podstawie art. 70  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych