Ogłoszenie nr 510117619-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.
Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany: Ocena stanu zdrowotnego drzew w pasach drogowych dróg publicznych gminnych zarządzanych przez Urząd Dzielnicy Bielany

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 551015-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000430, ul. ul. Żeromskiego  29, 01-882  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 443 47 00 wew. 42 385, e-mail bielany.zamowienia@um.warszawa.pl, faks 022 325 44 80.
Adres strony internetowej (url): www.bielany.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ocena stanu zdrowotnego drzew w pasach drogowych dróg publicznych gminnych zarządzanych przez Urząd Dzielnicy Bielany
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-III-WZP.271.43.2020.MGA
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: „Ocena stanu zdrowotnego drzew w pasach drogowych dróg publicznych gminnych zarządzanych przez Urząd Dzielnicy Bielany” i obejmuje: wytypowanie drzew obumierających i zagrażających bezpieczeństwu – do usunięcia, wykonanie ekspertyz, w tym: 1. Ekspertyzy i prace uwzględniają wykonanie dla każdego drzewa, które jest wskazane do usunięcia: 1) Charakterystyki opisowej – inwentaryzacji dendrologicznej zgodnie ze standardami (lokalizacja, parametry drzewa - podstawowe dane dotyczące przedmiotowego drzewa: gatunek, rodzaj, obwód/obwody pni na wysokości 130 cm, wysokość, średnica korony, wartość drzewa wraz z załącznikami graficznymi, 2) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej drzewa i przebiegu badań (ukazującej koronę, pień i pokrój, podstawę pnia oraz elementy charakterystyczne), 3) Diagnoza stanu zdrowotnego drzewa (w tym ocenę suszu gałęzi/konarów, patogenów, widocznych wad drzewa w poszczególnych jego częściach: strefa korzeniowa, odziomek, pień, nasada korony, konary, gałęzie, pędy, liście), zbadanie zmian i stopnia rozkładu drewna drzewa za pomocą tomografu komputerowego oraz zbadaniu stabilności drzewa w gruncie metodą tensometryczną (jeżeli drzewo wymaga takiego badania) 4) Ocenę statyki i wytrzymałości drzewa –wydanie zalecenia całkowitego usunięcia drzewa 5) Oznaczenie drzewa do usunięcia po przeprowadzonych pracach, 6) Sporządzenie sprawozdania po wykonaniu wszystkich prac objętych przedmiotem umowy. Przedmiot umowy należy przekazać w formie papierowej – dwa egzemplarze oraz w formie elektronicznej w formatach PDF, DOC, na nośniku CD – 2 szt. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 1B do Ogłoszenia (przebieg dróg). Stosownie do art. 29 ust.3a Pzp w okresie prowadzenia prac związanych z oceną stanu zdrowotnego drzew Wykonawca zobowiązuje się do skierowania przez siebie lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu następujących czynności: 1) inwentaryzacji dendrologicznej; 2) diagnozy stanu zdrowotnego drzew; 3) oceny statyki i wytrzymałości drzew; 4) sporządzeniu sprawozdania z przeprowadzonych prac; Termin realizacji: 80 dni od zawarcia umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77211300-5

Dodatkowe kody CPV: 73000000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Licytacja elektroniczna
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający uprzejmie informuje, że do dnia wskazanego w Ogłoszeniu o zamówieniu tj. 30.06.2020r. do godz. 10:00 wpłynął tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. W związku z powyższym, postępowanie pn: Ocena stanu zdrowotnego drzew w pasach drogowych dróg publicznych gminnych zarządzanych przez Urząd Dzielnicy Bielany – nr sprawy UD-III-WZP.271.43.2020.MGA podlega unieważnieniu na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, który stanowi że Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli w postepowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych