Ogłoszenie nr 510553960-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niezabitowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
3.2. Zadanie jest częścią projektu pn.: „Wodociąg Niezabitów” współfinansowanego w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581367-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540181486-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 43088894600000, ul. Młodzieżowa  4, 24-320  Poniatowa, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. (81) 820-46-48, e-mail sekretariat@gpgk.com.pl, faks (81) 820-46-48.
Adres strony internetowej (url): https://gpgkponiatowa.bip.gov.pl/przetargi/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka z udziałem jednostki samorzadu terytorialnego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niezabitowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GPGK.3.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących: 1) Przebudowę - modernizację stacji uzdatnianie wody w Niezabitowie w następującym zakresie: a) budowa dwóch zbiorników stalowych na fundamentach wraz z rurociągami technologicznymi. Zbiorniki ze stali niskowęglowej o pojemności 100 m3, izolowane płytami z wełny mineralnej gr. 100 mm. Fundamenty żelbetowe zbrojone. b) przebudowa automatyki w budynku stacji uzdatniania wody, c) przebudowa zestawu pompowego – 5 sztuk pomp, (wymiana istniejących pomp na pompy liniowe „in-line” o parametrach: 2,2,kW, 3x400V, f=50Hz, n=2900 obr/min) wraz ze zbiornikami ciśnieniowymi DE25 na PN10 (3 szt.) oraz urządzeniem zabezpieczająco – sterującym do zestawu hydroforowego wraz przetwornikami ciśnienia (1 szt.) d) przebudowa dwóch ujęć wody: ujęcie S1 - zabezpieczenie szybami żelbetowymi wraz z włazami stalowymi z ociepleniem oraz ogólna renowacja szachtu, ujęcie S2 demontaż istniejącej obudowy oraz wykonanie nowej obudowy wraz z uzbrojeniem. e) wykonanie budynku kontenerowego na agregat prądotwórczy. Budynek z płyt warstwowych o wym. 3,0x4,0x2,5 m na fundamencie betonowym. 2) Budowę oświetlenia hybrydowego stacji uzdatniania wody w Niezabitowie w następującym zakresie: a) cztery lampy oświetlenia hybrydowego na słupach wys. 8,7 m, b) na każdej lampie dwa panele fotowoltaiczne o mocy min. 255 W oraz turbina wiatrowa o mocy min. 0,4 kW, c) akumulatory, oprawy LED, sterowanie czujnikami zmierzchowymi. 3) Wyrównanie terenu, odtworzenie terenów zielonych – obsianie trawą, wykonanie nawierzchni dróg i chodników, 4) W ramach robót budowlanych Wykonawca: a) zapewni kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody – kierownik budowy w branży sanitarnej, b) zapewni Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami elektrycznymi w zakresie budowy oświetlenia hybrydowego – kierownik budowy w branży elektrycznej, c) zapewni kierowników robót przebudowy stacji uzdatniania wody - kierownik robót w branży konstrukcyjno – budowlanej oraz kierownik robót w branży elektrycznej. d) dostarczy materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót, e) wykona zabezpieczenie terenu, zabezpieczenie robót i wykopów, f) będzie uczestniczyć w czynnościach odbiorowych inwestycji, g) przygotuje obiekt do eksploatacji – roboty porządkowe, uprzątnięcie i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, h) przygotuje kompletne materiały wymagane prawem budowlanym w zakresie art. 57 ustawy Prawo budowlane – niezbędne do zgodnego z przepisami użytkowania obiektu budowlanego, i) wykona wszelkie inne roboty w tym towarzyszące, zabezpieczające, pomocnicze, odwadniające, demontażowe, rozbiórkowe, montażowe, odtworzeniowe oraz próby i badania, określone w dokumentacji projektowej lub wynikające z innych regulacji, niezbędne dla prawidłowego wykonania i ukończenia robót objętych niniejszym postępowaniem, 5) Zamawiający informuje, że część prac związanych z przebudową stacji uzdatniania wody w Niezabitowie w ramach inwestycji „Wodociąg Niezabitów”, realizowana będzie na terenie przylegającym do obszaru wpisanego do rejestru zabytków oraz stanowiska archeologicznego. W związku z powyższym w przypadku odkrycia zabytków archeologicznych Wykonawca zobowiązany będzie do postępowania zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 3.4. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich zakres został określony w dokumentacji stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ, w skład której wchodzą: 1) Projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Niezabitowie, 2) Projekt oświetlenia hybrydowego ujęcia wody w Niezabitowie, 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 4) Przedmiary robót. 3.5. W związku z tym, że wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy, przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. 3.6. Rozwiązania równoważne W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45252120-5

Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, 45311000-0, 45233200-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 647383.25
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Instal-Serwis Lubartów Wojciech Osiecki
Email wykonawcy: biuro@instalserwis24.com.pl
Adres pocztowy: ul. Kopernika 47
Kod pocztowy: 21-100
Miejscowość: Lubartów
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 775822.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 775822.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1537500.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych