Ogłoszenie nr 510037360-N-2020 z dnia 02.03.2020 r.
Sąd Okręgowy w Białymstoku: Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w obiekcie i na terenie posesji Sądu Okręgowego w Białymstoku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 507471-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. ul. M. C. Skłodowskiej  1, 15-950  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 7459319, 7459200, e-mail przetargi@bialystok.so.gov.pl, faks 85 7421824.
Adres strony internetowej (url): www.bialystok.so.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: sąd powszechny
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w obiekcie i na terenie posesji Sądu Okręgowego w Białymstoku.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-361-1/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla Sądu Okręgowego w Białymstoku w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych: 1) w obiekcie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 – ogólna powierzchnia pomieszczeń podlegająca usłudze wynosi około 3 317,20 m2, 2) w pomieszczeniach przy ul. Gen. J. Bema 11 – ogólna powierzchnia pomieszczeń podlegająca usłudze wynosi około 202 m2, 3) na terenie posesji przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 wraz z utrzymaniem terenów zielonych i odśnieżaniem – ogólna powierzchnia terenu podlegająca usłudze wynosi około 5 700 m2. 2. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia przez pracowników Wykonawcy w liczbie: 1) w obiekcie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 – 5 osób, 2) na terenie posesji przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 – 2 osoby, 3) w pomieszczeniach przy ul. Gen. J. Bema 11 – 1 osoba. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90919200-4

Dodatkowe kody CPV: 90919100-3, 90911300-9, 90610000-6, 90620000-9, 90611000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 229082.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum: Impel System Sp. z o.o. oraz Impel Facility Services Sp. z o.o.
Email wykonawcy: e.smetkiewicz@impel.pl; a.augustyniak@impel.pl
Adres pocztowy: ul. Ślężna 118
Kod pocztowy: 53-111
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 234770.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 234770.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 324000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych