Ogłoszenie nr 500044666-N-2017 z dnia 17.10.2017 r.
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A.: Świadczenie usług kodowania, multipleksacji, regionalizacji oraz emisji maksymalnie dwóch programów radiowych wraz z danymi dodatkowymi w standardzie DAB+

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 9044980400000, ul. ul. Gdańska  , 85006   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 327-41-41 3274156, e-mail joannagorska@radiopik.pl, faks 523 456 013.
Adres strony internetowej (url): http://www.radiopik.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: osoba prawna o której mowa w art. 3. ust. 1. pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług kodowania, multipleksacji, regionalizacji oraz emisji maksymalnie dwóch programów radiowych wraz z danymi dodatkowymi w standardzie DAB+
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
świadczenie przez Wykonawcę usług kodowania, multipleksacji, regionalizacji oraz emisji maksymalnie dwóch programów radiowych wraz z danymi dodatkowymi w standardzie DAB+ w okresie 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2019 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64228000-0

Dodatkowe kody CPV: 64228000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 234417.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Polskie Radio - Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Niepodległości 77/85
Kod pocztowy: 00-977
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 288333.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 288333.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 288333.64
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lt a)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1a) Ustawy, wobec istnienia obiektywnej podstawy do stwierdzenia, iż przedmiot zamówienia może podlegać wykonaniu wyłącznie przez Wykonawcę zaproszonego do negocjacji w ramach niniejszego postępowania. Powyższe wynika z faktu, że na mocy zawartego porozumienia z rozgłośniami regionalnymi Polskie Radio S.A. udostępnia część przestrzeni na tym multipleksie na potrzeby nadawania programów regionalnych, co powoduje, że z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze Polskie Radio S.A. jest jedynym dostawcą usług kodowania, multipleksacji, regionalizacji oraz emisji maksymalnie dwóch programów radiowych wraz z danymi dodatkowymi w standardzie DAB+ dla Radia PiK S.A.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych