Ogłoszenie nr 500156945-N-2018 z dnia 06.07.2018 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Remont i wyposażenie obiektu sportowego w Pile przy ul. Żeromskiego 90 - roboty budowlano – instalacyjne na obiekcie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 568541-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 68424000000, ul. ul. Bydgoska  76, 64920   Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 2132783, 2142831, e-mail sekretariat@mosir.pila.pl, faks 672 132 776.
Adres strony internetowej (url): www.mosir.pila.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont i wyposażenie obiektu sportowego w Pile przy ul. Żeromskiego 90 - roboty budowlano – instalacyjne na obiekcie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
2/PN/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych – instalacyjnych polegających na remoncie obiektu sportowego położonego na terenie Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Żeromskiego 90 w Pile obejmujących w szczególności: a) roboty rozbiórkowe - wykucie z muru ościeżnic drewnianych, rozebranie wykładziny ściennej z płytek, rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych, demontaż baterii umywalkowej, miski ustępowej, demontaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego. Materiały z rozbiórki należy wywieść na wysypisko i zutylizować. b) stolarka drzwiowa – montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych z okuciami i ościeżnicą regulowaną, odpornych na uderzenia i na wilgoć (kolor należy uzgodnić Zamawiającym), wydzielenie w łazience dla osób niepełnosprawnych boksu, c) roboty tynkarskie, gładzie, malowanie, ułożenie glazury (wzory uzgodnić z Zamawiającym), izolacja przeciwwilgociowa d) instalacja sanitarna wod-kan – montaż ustępów ze spłuczką , montaż umywalek porcelanowych, montaż baterii umywalkowych, wykonanie odpływu liniowego na całej długości natrysków, dostawa i montaż siedziska natryskowego, poręczy natryskowych, dozowników mydła, papieru toaletowego itp. e) instalacja elektryczna - wymiana zamontowanych w sufitach podwieszonych, opraw oświetleniowych świetlówkowych na zestaw oprawa hermetyczna podwójna + 2x świetlówka LED , wymiana łączników instalacyjnych nieuszczelnionych podtynkowych: przełącznika krzyżowego wymiana gniazd instalacyjnych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212221-1

Dodatkowe kody CPV: 45421000-4, 45410000-4, 45442100-8, 45310000-3, 45330000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Remont i wyposażenie obiektu sportowego w Pile przy ul. Żeromskiego 90 - roboty budowlano – instalacyjne na obiekcie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 178099.03
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługowy Zakład Budowlany Piotr Ciesielski,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Akacjowa 26
Kod pocztowy: 64-800
Miejscowość: Chodzież
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 219061.81
Oferta z najniższą ceną/kosztem 219061.81
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 219061.81
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych