Ogłoszenie nr 500097855-N-2018 z dnia 04.05.2018 r.
Przedszkole Samorządowe nr 4: Wyposażenie w pomoce dydaktyczne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn.: Przedszkolaki odkrywają świat
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 528891-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500060852-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
ACTUS Zamówienia Publiczne Daniel Ambrożej tel. 601 611 353

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedszkole Samorządowe nr 4, Krajowy numer identyfikacyjny 20040622700000, ul. ul. Sokólska  2, 15865   Białystok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 85 652 70 97, e-mail ps4@um.białystok.pl, faks 85 652 70 97.
Adres strony internetowej (url): http://ps4.bialystok.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyposażenie w pomoce dydaktyczne
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-1/PS4/UE/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na potrzeby 3 placówek realizujących projekt pn.: „Przedszkolaki odkrywają świat” w asortymencie i ilościach ujętych w zestawieniach stanowiących załącznik w formacie EXCEL. 2. Opisy, skład, technologie bądź materiały wskazujące producentów określają wymagania minimalne jakościowo bądź technologicznie i dopuszcza się stosowanie zamienników, które nie obniżą tychże wartości w tym użytkowej i jakościowej dostarczanego asortymentu. 3. Wskazane bądź sugerujące opisy nie stanowią zatem preferencji Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest zatem wykazać, że dostarczany przez niego asortyment, spełnia minimalne wymagania Zamawiającego. Do spełnienia powyższego warunku Zamawiający oczekuje przedłożenia wraz z Formularzem ofertowym specyfikacji/karty charakterystyki produktu – o ile występuje. W takim przypadku wypełnienie opisu oferowanego asortymentu w zestawieniu ilościowym (excel) stanowiącym załącznik do Formularza ofertowego nie jest wymagalne. 5. Przedłożone przez Wykonawcę dowody potwierdzające spełnienie warunku określonego w ww. pkt. 4 muszą być jednoznaczne. Zamawiający odrzuci przedłożone dokumenty jeżeli nie będą pozwalały na jednoznaczne spełnienie powyższego obowiązku. 6. Zamawiający przewiduje zamówienie częściowe w trakcie realizacji zamówienia. Podane w załączniku EXCEL ilości poszczególnego asortymentu należy traktować jako wartości szacunkowe i nie muszą zostać wyczerpane w trakcie realizacji umowy. Zamawiający z uwagi na możliwość m.in. uzyskania oszczędności z tytułu realizacji przedmiotowego projektu, przewiduje dostawy dodatkowe w zależności od potrzeb, które nie przekroczą 50 % wartości zamówienia podstawowego udzielonego na warunkach niniejszej SIWZ stosownie do postanowień art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP lub z uwagi na uwarunkowania wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 3) lub 5) ustawy PZP nie są zmianami istotnymi, umożliwiającymi w trybie art. 144 ust. 1e ustawy PZP na dokonanie nieistotnych zmian w umowie. 7. Realizacja dostaw będzie dokonywana na podstawie wskazań Zamawiającego w których określony zostanie termin i miejsce dostawy oraz asortyment zamówienia. Zamawiający w szczególności przewiduje dostarczenie określonego zamówienia do trzech wskazanych miejsc odpowiadających lokalizacji pozostałych uczestników przedmiotowego projektu. Z związku z powyższym Zamawiający wymaga wystawienie odrębnych faktur dla każdego podmiotu uczestniczącego w przedmiotowym projekcie. Wszelkie konsekwencje podatkowe leżą po stronie Wykonawcy/-ów. 8. Przedmiot zamówienia został określony w następujących częściach: Cz. 1 – artykuły papierniczo-biurowe Cz. 2 – sprzęt nagłaśniający Cz. 3 – pomoce dydaktyczne Cz. 4 – matematyka na co dzień Cz. 5 – w królestwie szachów Cz. 6 – przedszkolni naukowcy Zamawiający nie przewiduje ograniczeń dotyczących złożenia ofert na wybrane części. Zamawiający wymaga dostarczenia nowego asortymentu. 9. Warunki dostawy: 1) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem na własny koszt i ryzyko. 2) realizacja dostaw odbywa się na podstawie zawartej umowy oraz ewentualnych dodatkowych ustaleń bądź wskazówek Zamawiającego, zawierających ilości i terminy dostaw oraz w miarę potrzeb inne warunki istotne z punktu widzenia Zamawiającego, 3) jakiekolwiek zawiadomienie przekazywane miedzy stronami w formie pisemnej, elektronicznej, telefonicznej lub faxu skutkuje w momencie doręczenia go danej ze stron, 4) Zamawiający zastrzega prawo do sprawdzenia zamówionego asortymentu pod względem ilościowym i jakościowym również w momencie odbioru towaru. 5) Wykonawca zobowiązany jest do znakowania i opakowania towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia, 6) przy dostawie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: a) odpowiednich środków transportu; b) odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu; c) przeprowadzenia ewentualnej kontroli jakości i zgodności dostarczonego towaru z wymogami Zamawiającego. 10. Dostarczony asortyment musi być oznakowany w sposób zrozumiały, napisy muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami. 11. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach – bez stosowania opakowań zastępczych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

Dodatkowe kody CPV: 30190000-7, 32342400-6, 37000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: artykuły papierniczo-biurowe
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia część 1 niniejszego postępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, bowiem nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: sprzęt nagłaśniający
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia część 2 niniejszego postępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, bowiem nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: pomoce dydaktyczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 149081.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Podlaskie Przedsiębiorstwo Techniki Biurowej i Medialnej "BIFAX" sp z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Konstytucji 3 Maja 32
Kod pocztowy: 15-776
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 178840.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 178840.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 181650.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: matematyka na co dzień
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16318.56
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" sp z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Aleja Solidarności 15
Kod pocztowy: 15-751
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19464.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19464.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25764.69
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: w królestwie szachów
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia część 5 niniejszego postępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP, bowiem cena jedynej oferty, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: przedszkolni naukowcy
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Stosownie do postanowień wynikających z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych