Ogłoszenie nr 510023720-N-2020 z dnia 10.02.2020 r.
Stołeczna Estrada: Wykonanie prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie w 2020r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 634171-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Stołeczna Estrada, Krajowy numer identyfikacyjny 27819000000000, ul. ul. Marszałkowska  , 00-683  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 849-32-86, e-mail estrada@estrada.com.pl, faks 0-22 646-49-39.
Adres strony internetowej (url): www.estrada.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie w 2020r.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zespół fontann obejmuje 3 fontanny multimedialne światło-woda-dźwięk oraz interaktywny plac zabaw dla dzieci. Fontanny zlokalizowane są na skwerze znajdującym się w rejonie ul. Boleść, Rybaki i Wybrzeże Gdańskie (dz. nr 10 w obrębie 5-02-06 – jedn. ewid: m.st. Warszawa, Dzielnica Śródmieście). Szczegółowe zestawienie elementów i urządzeń wchodzących w skład w/w zespołu fontann multimedialnych zostało określone w dokumentacji technicznej (Dokumentacji powykonawczej), znajdującej się w siedzibie Zamawiającego. Powyższa dokumentacja może zostać udostępniona Wykonawcy do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) utrzymanie w stałej gotowości technicznej zespołu fontann multimedialnych tj. pomp , filtrów, urządzeń kontrolno - pomiarowych do kontroli i sterowania parametrami chemicznymi wody (pH, chlor), dysz, agregatów wodnych i rurociągów fontann, systemu klimatyzacji i wentylacji komór technologicznych, urządzeń sterujących i zasilania elektrycznego, spustów i wpustów wody niecki fontann oraz przepompowni ścieków w maszynowni głównej oraz maszynowni pluskowiska, 2) utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń towarzyszących takich jak: instalacje zasilania fontann w wodę, zrzutu wód popłucznych, zasilania elektrycznego w obrębie maszynowni, systemu nagłośnienia fontann, systemu wytwarzania oraz wyrzutu dymu, 3) dbanie o czystość samych niecek fontannowych, koryt ssących pomp i wypływów wody, jak również dysz i zaworów, 4) zabezpieczenie urządzeń i wszystkich systemów fontann na okres zimowy, 5) kontrolę i dozowanie środków chemicznych w zakresie utrzymania odpowiedniej wartości pH wody i zawartości chloru w wodzie, 6) przestrzeganie zachowania prawidłowych parametrów wody: a) wartość pH wody powinna wynosić od 7,0 do 7,4; b) zawartość wolnego chloru nie powinna przekraczać 0,5 mg/l; c) poziom zanieczyszczeń nie powinien, a zawartość piasku nie powinna przekraczać 50g/m3, 7) zapewnienie we własnym zakresie wszystkich środków chemicznych niezbędnych do utrzymania parametrów wody na właściwym poziomie, 8) zapewnienie sprzętu, urządzeń i materiałów niezbędnych do eksploatacji i konserwacji fontann oraz środków chemicznych do utrzymania komór technologicznych w czystości, 9) zapewnienie personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń fontann, 10) prowadzenie odpowiednich dokumentów wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi m.in. książki eksploatacyjnej, 11) prowadzenie pomiarów i przeglądów urządzeń elektrycznych, 12) prowadzenie zgodnie z przepisami BHP prac związanych z bieżącą eksploatacją ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby zatrudnione przy środkach chemicznych dozowanych do układów technologicznych fontann. Wszystkie prace prowadzone w wodzie powinny być dokonywane z odpowiednią asekuracją, 13) informowanie na bieżąco Zamawiającego o zauważonych zmianach i uszkodzeniach, zainstalowanych urządzeń technologicznych fontann oraz konstrukcji komór technologicznych i niecek fontann, 14) prowadzenie eksploatacji zgodnie z instrukcjami obsługi i eksploatacji, jak również z instrukcjami obsługi urządzeń dostarczonymi przez producentów, 15) zapoznanie się z instrukcjami obsługi producentów poszczególnych urządzeń oraz DTR (Dokumentacją Techniczno Ruchową) szafy zasilająco sterującej, 16) współdziałanie z Wykonawcą fontann (Watersystem Sp. z o.o., Oase GmbH, Mostostal S.A.) w czasie corocznych przeglądów fontann i sprawdzania jakości wody, 17) bieżącą eksploatację, konserwację i utrzymanie sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego fontann zgodnie z instrukcją obsługi systemu nagłośnienia oraz instrukcjami obsługi urządzeń wydanymi przez producentów poszczególnych elementów wchodzących w skład systemu nagłośnienia, projekcji multimedialnej i laserowej fontann, 18) obsługę i nadzorowanie trybu muzycznego fontann, 19) realizację pokazów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego, 20) przygotowanie urządzeń systemów nagłośnienia i multimedialnych do trybu show, zmiana trybu muzycznego na tryb show na wniosek Zamawiającego, obsługa trybu show, przywrócenie trybu muzycznego po zakończeniu trybu show, 21) na wniosek Zamawiającego, zmiana kolejności show lub implementacja dodatkowych pokazów, 22) informowanie Zamawiającego i Wykonawcy fontann, który jest jednocześnie gwarantem wykonania fontann, o wszelkich powstałych uszkodzeniach fontann i nieprawidłowościach w ich funkcjonowaniu a także nieprawidłowościach systemu nagłośnienia i systemu multimedialnego, 23) informowanie Zamawiającego o przeszkodach wynikających ze zmian w Fontannach Multimedialnych w zakresie sprzętu multimedialnego ( projektor, laser, system sterowania), nagłośnieniowego, fontannowego skutkujących niekompletnością bądź brakiem emisji pokazu. 24) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm), 25) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, 26) ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie wykonania umowy, 27) montaż na okres zimowy i demontaż po okresie zimowym oraz przechowywanie elementów zimowego zabezpieczenia fontann. Szczegółowy sposób wykonywania poszczególnych czynności opisany został w załączniku nr 10 do SIWZ i załączniku nr 1 do wzoru umowy - „Zakres prac związanych z konserwacją fontann multimedialnych zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie” oraz w załączniku nr 11 do SIWZ i załączniku nr 2 do wzoru umowy – „Harmonogram prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych”. Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia: Zaleca się Wykonawcom zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia. 7. Termin realizacji zamówienia Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od dnia 01.01.2020 r., do dnia 31.12.2020 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50000000-5

Dodatkowe kody CPV: 74732000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 306720
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Watersystem Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Email wykonawcy: sekretariat@watersystem.pl
Adres pocztowy: ul. Trakt Brzeski 127
Kod pocztowy: 05-077
Miejscowość: Zakręt
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 377265.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 377265.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 377265.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych