Ogłoszenie nr 500141168-N-2018 z dnia 20-06-2018 r.
Gmina Miasto Nowy Targ: Dostawa energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2019r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556254-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500109565-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Nowy Targ, Krajowy numer identyfikacyjny 52395600000, ul. ul. Krzywa  1, 34400   Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 244, e-mail krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl, faks 182 662 312.
Adres strony internetowej (url): www.nowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: www.nowytarg.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2019r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.12.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2019r. CPV 09300000-2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa , CPV 09310000-5 elektryczność. 2. Szczegółowe dane dotyczące dostawy energii elektrycznej i sposobu jej wykonania: 1/ zakres zamówienia obejmuje zakup energii w ilości około 3 139 020 kWh. 2/ wskazane zużycie ma charakter szacunkowy i orientacyjny, który służy jedynie wycenie, a następnie porównaniu ofert, a w konsekwencji nie stanowi zobowiązania zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie realizacji umowy, a rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznego zużycia energii elektrycznej w obiektach, zgodnie ze wskazaniami liczników, 3/ szacunkowe zużycie energii elektrycznej w wyżej wymienionym okresie, moce umowne, taryfy dla poszczególnych obiektów oraz ich charakterystyka zostały wskazane w zestawieniu, które stanowi załącznik nr 2 i 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4/ ilość punktów poboru energii elektrycznej może ulec zmianie, zmiany będą wprowadzane w formie aneksu do umowy, 5/ dostarczana przez wykonawcę energia elektryczna musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach, w szczególności ustawie Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, jak i innych związanych z nimi aktach obowiązującego prawa oraz polskimi normami, 6/ po zakończeniu postępowania zamawiający przekaże wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wszelkie dane niezbędne do przeprowadzenia przez wykonawcę zmiany sprzedawcy, 7/ termin płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie krótszy niż 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej, nie częściej niż raz w miesiącu, faktury, ze wskazaniem punktu odbioru i ilości zużycia energii elektrycznej i dostarczenia jej na adres korespondencyjny odbiorcy (wskazany w umowie), 8/ termin dostarczenia odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury lub faktur VAT ustala się na nie mniej niż 14 dni przed terminem zapłaty określonym na fakturze. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia, 9/ rozliczenia odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej (wyklucza się stosowanie rat planowych i faktur prognoz) w danym okresie rozliczeniowym wg ceny jednostkowej wynikającej z oferty wykonawcy, 10/ cena jednostkowa netto sprzedaży energii elektrycznej jest stała przez cały okres trwania umowy, 11/ cena jednostkowa brutto może ulec zmianie jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy, 12/ wymagane jest posiadanie przez wykonawcę, umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (TAURON Dystrybucja S. A. ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków) na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru energii elektrycznej – w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej, 13/ wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, 14/ wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, 3.Istotne postanowienia umowy: 1/ zamawiający zaakceptuje treść umowy stosowanej w swej działalności przez wykonawcę pod warunkiem, że będzie ona zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zaleca się aby wykonawca do oferty dołączył projekt umowy, 2/ Urząd Miasta Nowy Targ jako centralny zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie przetargowe, natomiast umowy zostaną podpisane oddzielnie przez każdą jednostkę Gminy Miasto Nowy Targ, 3/ dostawę należy realizować od dnia 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2019, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw z wybranym dostawcą nastąpi po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy, którą z upoważnienia zamawiającego ma przeprowadzić wykonawca w terminie do 30.06.2018r., 4/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tak określonym przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 5/ umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej, z obowiązkiem dokonania płatności za czynności będące w toku wynikające z wykonania umowy: a) w terminie natychmiastowym, w przypadku nie dotrzymania warunków umowy, lub w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania umowy przepisów podatkowych lub administracyjnych, jeżeli wejście w życie tych przepisów uniemożliwi realizację umowy. 6/ wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 7/ w sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 380 z późn, zm.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

Dodatkowe kody CPV: 09310000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 739553.11
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: WM MALTA sp z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Budowlanych 4
Kod pocztowy: 41-303
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 996136.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 996136.61
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1152892.99
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych