Ogłoszenie nr 510418372-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.
Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza: Przetarg nieograniczony na wykonania robót budowlanych na zadaniu pn.: „Prace w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku w zakresie: dokończenia naprawy zewnętrznej części muru okalającego ośrodek, odnowienia pomieszczeń wartowni, odnowienia ściany i zadaszenia w rejonie wejścia głównego do budynku i odnowienia pozostałych pomieszczeń wewnątrz ośrodka oraz wykonania altany zewnętrznej” (sprawa nr 62/ZP/WTiZ/20)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, nr projektu 4/9-2018/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców –część II”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 775170-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 50440036000000, ul. ul. Bema  100, 15-370  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 71 45 171, e-mail zamowienia.posg@strazgraniczna.pl, faks 85 71 45 715.
Adres strony internetowej (url): www.podlaski.strazgraniczna.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na wykonania robót budowlanych na zadaniu pn.: „Prace w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku w zakresie: dokończenia naprawy zewnętrznej części muru okalającego ośrodek, odnowienia pomieszczeń wartowni, odnowienia ściany i zadaszenia w rejonie wejścia głównego do budynku i odnowienia pozostałych pomieszczeń wewnątrz ośrodka oraz wykonania altany zewnętrznej” (sprawa nr 62/ZP/WTiZ/20)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
sprawa nr 62/ZP/WTiZ/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Prace w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku w zakresie: dokończenia naprawy zewnętrznej części muru okalającego ośrodek, odnowienia pomieszczeń wartowni, odnowienia ściany i zadaszenia w rejonie wejścia głównego do budynku i odnowienia pozostałych pomieszczeń wewnątrz ośrodka oraz wykonania altany zewnętrznej” w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Uwaga: prace budowlane będą prowadzone na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, w budynku użytkowanym i wpisanym do rejestru zabytków.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111300-1

Dodatkowe kody CPV: 45262522-6, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 45320000-6, 45324000-4, 45330000-9, 45331000-6, 45332000-3, 45400000-1, 45421160-3, 45431200-9, 45432110-8, 45442100-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 339753.83
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo Usługowa ATIS DOM Wojciech Jurczuk
Email wykonawcy: inwestycje@atisdom.pl
Adres pocztowy: Ul. Składowa 11 lok. 28
Kod pocztowy: 15-399
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 297660.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 215250
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 471090.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych